Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/387 av 11. mars 2019 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) som et nytt næringsmiddel, om endring av betegnelsen på og de særlige kravene til merking av olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/387 of 11 March 2019 authorising an extension of use of Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil as a novel food and the change of the designation and of the specific labelling requirement of Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) i unionslisten over ny mat.

Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) er tidligere godkjent som ny mat (kommisjonsbeslutning (EU) nr. 2015/545), og inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

Forordningen godkjenner en ny matvarekategori (frukt- og grønnsakspureer), og fjerner angivelsen av stammen i den lovbestemte betegnelsen. Dette er i tråd med de tre andre godkjent oljene fra Schizochytrium sp. i unionslisten, som ikke angir stammen i den lovbestemte betegnelsen. Angivelsen av stammen foreslås inkludert i spesifikasjonen, for å kunne identifisere ny mat-ingrediensen.

EFSA er ikke bedt om en vurdering i denne saken, ettersom det allerede er vurdert at oljen fra mikroalgen er helsemessig trygg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2019
Anvendelsesdato i EU
01.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2019
Anvendes fra i Norge
11.07.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0387
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro