Tillatt import av guano fra Madagaskar

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/611/EU av 8. oktober 2010 som endrer vedtak 2006/241/EF angående import av guano fra Madagaskar

Commission Decision 2010/611/EU of 8 October 2010 amending Decision 2006/241/EC as regards imports of guano from Madagascar

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.1011)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2010/611/EU utvider unntaket fra forbudet om import av animalske næringsmidler fra Madagaskar. Det innebærer at det nå er tillatt å importere guano fra Madagaskar til EU. Tidligere har det etter vedtak 2006/241/EF ikke vært tillatt å importere animalske næringsmidler fra Madagaskar, med unntak for fiskeprodukter og snegler.

Bakgrunnen for vedtaket er at Madagaskar ønsker å eksportere guano til EU. Unntaket innføres som følge av at det ikke stilles dyrehelsemessige krav etter forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktsforordningen) ved import av guano, i tillegg til at det ikke skal være mindre gunstige vilkår ved import til EU av denne type produkter enn det er for handel med tilsvarende produkter i EU.

Merknader
Rettsakten er gjennomført i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1169 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av animalske næringsmidler fra Madagaskar.

Rettsakten anses ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
EØS-notatet tas kun til orientering i Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP).

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA.

Status
Rettsakten følger forenklet prosedyre etter EØS-avtalen, og er gjennomført uten forutgående høring med hjemmel i matloven 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2010
Anvendelsesdato i EU
29.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.12.2010
Anvendes fra i Norge
08.12.2010