Tilleggsopplysninger ved merking av matvarer (kodifisering)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/5/EF av 30. januar 2008 om obligatorisk merking av visse matvarer med ytterligere opplysninger enn de som kreves i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF (kodifisert utgave)

Commission Directive 2008/5/EC of 30 January 2008 concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat oppdatert 13.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Direktivet er en kodifisering av tidligere direktiv vedr. særlig merkekrav på matvarer. Disse direktivene er rådsdirektiv 89/107/EØF om matvarer som har forlenget holdbarhet pga tilsetning av emballasjegass, direktiv 94/35 om bruk av søtstoff i matvarer, og kommisjonsdirektiv 2004/77/EF om merkingen av visse matvarer som inneholder glysirrisinsyre og ammoniumssalter av denne.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring i Norge.

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, , Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet , Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, , Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten er kun en kodifisering av eksisterende regelverk. Rettsaktene er innarbeidet i norsk rett i forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler. De relevante bestemmelsene er §§ 13a og 10 tredje, fjerde, femte og syvende ledd, samt § 11 pkt.11.

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 5. februar 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.01.2008
Anvendelsesdato i EU
20.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 55-59
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2009
Anvendes fra i Norge
19.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0005
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro