Tilsetningdirektivet for næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/69/EU av 22. oktober 2010 som endrer vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer til næringsmidler enn frargestoffer og søtstoffer

Commission Directive 2010/69/EU of 22 October 2010 amending the Annexes to European Parliament and Council Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.8.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler tilsetningsstoffene i direktiv 2010/69/EU (syvende endring) som endrer direktiv 95/2/EF, og som vil gjelde inntil EU-listen over tilsetningsstoffer, som omhandlet i forordning (EF) nr. 1333/2008 artikkel 30, er fastlagt. Norge vil ikke implementere denne endringen i nåværende norske forskrift, men avvente implementering av fellesskapslisten i vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008. Denne inkluderer alle oppdateringene som den syvende endringen omhandler.

Merknader
Rettsakten må implementeres i ny norsk forskrift sammen med forordning (EF) nr. 1333/2008. Forordning (EF) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler og er en del av den såkalte "firerpakken" som også består av forordningene om felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, aroma og enzymer (forordning (EF) nr. 1331/2008) aromaer i næringsmidler (forordning (EF) nr. 1334/2008) og enzymer i næringsmidler (forordning (EF) nr. 1332/2008).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 22. oktober 2010, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2010
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2011
Anvendelsesdato i EU
01.04.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 244-253
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2012
Anvendes fra i Norge
01.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0069
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro