Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1761 av 1. oktober 2015 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 om Fellesskapets referanselaboratorierapporter, gebyr og laboratoriene som er listet opp i vedlegg II til denne

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1761 of 1 October 2015 amending Commission Regulation (EC) No 378/2005 as regards the Community Reference Laboratory reports, fees and the laboratories listed in Annex II thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Ved søknad om godkjenning, re-godkjenning eller endring av godkjenning for fôrtilsetningsstoffer, skal det følge en fullstendig evalueringsrapport for aktuelle analysemetoder fra et av fellesskapets analyselaboratorier, CRL, med søknaden. CRL kan gi oppgaven til nasjonale referanselaboratorier, NRLer. Kommisjonsforordning (EU) nr. 378/2005 gir detaljert beskrivelse av kravene til evalueringsrapporten. Det er unntak fra kravene om å levere evalueringsrapport med søknaden, dersom det ikke har skjedd endinger med stoffet/preparatet, som gjørdet nødvendig med flere/andre analyser enn ved tidligere vurdering, eller det bare er f.eks navnedring eller andre tekniske endringer. Det trengs heller ikke en ny evalueringstapport fra CRL, dersom analysemetoden allerede er evaluert til dette formålet.

Søkervirksomheten skal betale et gebyr for å få utført en evaluering av tilsetningsstoffer ved CRL, og i dag er det på 400 euro. Unntaket for å kreve gebyr er foreslått utvidet til også å gjelde ved re-godkjenning eller ved utvidelse av bruksområde i eksisterende godkjenning av tilsetningsstoffer. I de tilfelle CRL, Kommisjonen eller tilsynsmyndigheten likevel finner der nødvendig med en ny vurdering av analysemetoden, skal søkeren informeres om dette fra CRL. Endringene er foreslått tatt inn både i teksten og vedlegg IV i forordning (EU) nr. 378/2005.

I vedlegg II til forordningen er CRLene/de nasjonale NRLene i hvert EØS-land listet opp. Denne listen er nå oppdatert. I Norge er The National Institute of Nutrition and Seafood Research, NIFES, NRL for fôrtilsetningsstoff, og står på lista.

Rettsaktforslaget ble diskutert og votert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr i september. Alle tilstedeværende stemte for forslaget, men noen land manglet. Det var kvalifisert flertall for endringsforslaget..

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, der forordning (EU) nr. 378/2005 er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er svært få/ingen norske virksomheter som søker godkjenning av fôrtilsetningsstoff, men det er nødvendig å holde seg orientert om regelverket både for Mattilsynet og virksomhetene. At listen over NRL/CRL blir oppdatert er nødvendig. Ikke alle analyser kan utføres/vurderes i det landet virksomheten som søker godkjenning av tilsetningsstoff er lokalisert. Listen gir en oversikt over hvor en ellers kan henvende seg.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner forslaget til rettsakt EØS-relevant og akseptabelt.

I de tilfelle NRL får oppdrag fra CRL om å evaluere og skrive rapport om en aktuell analysemetode for godkjenning av tilsetningsstoffer, vil NRL få gebyrbeløpet for jobben. Ellers er ikke Norge budet av økonomiske bestemmelser i EU.

En oppdatert liste over CRL/NRLer er nyttig både for tilsynet og virksomhetene.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.10.2015
Anvendelsesdato i EU
22.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 117-121
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.02.2016
Anvendes fra i Norge
22.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1761
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro