Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik

Tittel

Kommisjonsforordning 2016/263 av 25. februar 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder tittelen på næringsmiddelkategorien 12.3 eddik

Commission Regulation (EU) 2016/263 of 25 February 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the title of the food category 12.3 Vinegars

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforslaget endrer unionslisten, vedlegg II i forordning 1333/2008 ved at næringsmiddelkategorien 12.3 eddik også skal omfatte fortynnet eddik.

Næringsmiddelkategori 12 i del D av unionslisten dekker salter, krydder, supper, sauser, salater og proteinprodukter og inkluderer underkategori 12.3 –«vinegars» (i norsk versjon eddik). Del E av unionslisten fastsetter følgende godkjente tilsetningsstoffer til næringsmiddelkategori 12.3: Gruppe I tilsetningsstoffer(q.s.), karameller (E 150a-d)( q.s.), og svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) (170 mg/ kg) bare i fermentert «vinegars» (vineddik eller andre tilsvarende fermenterte produkter med landbruksopprinnelse).

Eddiksyre (også anvendt som et tilsetningsstoff E 260) kan når den er fortynnet med vann (4-30 volum- %) anvendes som et næringsmiddel eller næringsmiddelbestanddel på samme måte som «vinegars».

I noen medlemsland, der i blant Norge, skiller man ikke mellom "vinegars" og fortynnet eddiksyre, mens i andre medlemsland så kan kun «vinegars» fra fermenterte landbruksprodukter som kan kalles «vinegars».

Det teknologiske behovet for tilsetningsstoffer i fortynnet eddiksyre tilsvarer behovet i «vinegars». Derfor er det riktig å revidere tittelen næringsmiddelkategori 12,3 «Vinegars» for å angi at den også inneholder fortynnet eddiksyre egnet for konsum for å sikre likebehandling av fortynnet eddiksyre med hensyn til tilsetningsstoffer.

I Norge blir næringsmiddelkategori 12.3 eddik fortolket til å gjelde både vineddik eller andre tilsvarende fermenterte produkter med landbruksopprinnelse og fortynnet eddiksyre. Det innebærer at det endrede regelverket i EU ikke vil endre noe i norsk regelverk og vår fortolkning.

Næringsmiddelkategorien 12.3 «vinegars» endres til 12.3 «vinegars and diluted acetic acid (diluted with water to 4-30 % by volume)", oversatt til norsk innebærer det at 12.3 "Eddik" endres til 12.3 "Eddik og fortynnet eddiksyre (fortynnet med vann til 4-30 volum- %)".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at endringen av kategori 12.3 til å omfatte fortynnet eddik vil ikke være av økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for hverken næringsmiddelindustrien, forbrukerne eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at endringen av regelverket i EU ikke vil endre vår fortolkning av næringsmiddelkategori 12.3. Mattilsynet legger til grunn at endringen ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.02.2016
Anvendelsesdato i EU
17.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 208-209
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2016
Anvendes fra i Norge
06.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0263
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro