Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av polyglycitolsirup i flere typer matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1049/2012 av 8. november 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 hva gjelder bruk av polyglycitolsirup i flere næringsmiddelkategorier

Commission Regulation (EU) No 1049/2012 of 8 November 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of polyglycitol syrup in several food categories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at polyglycitolsirup (E 964) godkjennes som søtstoff i flere matvarekategorier.

Polyglycitolsirup er et alternativ til de allerede godkjente polyolene, og dekker et teknologisk behov. Polyglycitolsirup er mindre søtt enn andre polyoler, og gir en bedre fylde, økt tetthet, bindeevne og stabilitet til energi-reduserte eller sukker-frie produkter. Polyglycitolsirup godkjennes i matkategorier som spiseis, syltetøy og sukkervarer. Polyglycitolsirup er et nytt søtstoff som har fått E-nummer.

European Food Safety Authority (EFSA) mener at de toksikologiske data for polyglycitolsirup er utilstrekkelige for å etablere et akseptabelt daglig inntak (ADI), men basert på tilgjengelige data konkluderer EFSA med at det er ingen indikasjon på økt helsemessig risiko ved de foreslåtte bruksbetingelsene av polyglycitolsirup

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 8. november 2012, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Mattilsynet mener at polyglycitolsirup er et velegnet søtstoff som opprettholder de organoleptiske egenskaper som tilskrives sukker. Virksomhetene vil kunne utvikle flere sukkerfrie produkter. EFSA vurderer bruken av polyglycitolsirup til ingen helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 8. november 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.11.2012
Anvendelsesdato i EU
28.11.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 283-286
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2013
Anvendes fra i Norge
21.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1049
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro