Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for merking av alkoholholdige drikkevarer og fargestoffer i matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 238/2010 av 22. mars 2010 som endrer vedlegg V i Europaparlament- og rådsforordning nr 1333/2008 vedrørende merkebestemmelsene for drikkevarer som inneholder over 1,2 % vol. alkohol og visse fargestoffer

Commission Regulation (EU) No 238/2010 of 22 March 2010 amending Annex V to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with regard to the labelling requirement for beverages with more than 1,2 % by volume of alcohol and containing certain food colours

Siste nytt

EØS-komitevedtak 20.5.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.8.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer ordlyden i vedlegg V i rådsforordning (EU) nr. 1333/2008 som regulerer bruken av tilsetningsstoffer i næringsmidler. Vedlegg V er en liste over fargestoffene i næringsmidler omhandlet i artikkel 24 som medfører at merkingen av næringsmidlene skal inneholde tilleggsopplysninger. Det fremgår av vedlegget at bruk av azofargestoffene medfører krav om tilleggsmerking av næringsmidlene om at fargestoffet kan ha negativ innvirkning på barns aktivitet og konsentrasjonsevne, mens det er gjort unntak for merkekravet for stempelmerking av kjøtt og for stempelmerking og dekorasjonsmaling av eggeskall.

Endringen består i å innføre unntak fra merkekravet for drikkevarer med alkoholinnhold over 1,2 % vol. Fordi slike alkoholholdige drikkevarer ikke er beregnet til barn, er denne obligatoriske tilleggsmerkingen hverken nødvendig eller hensiktsmessig.

Merknader
Mattilsynet har oversendt Helse- og omsorgsdepartementet en anbefaling om å oppheve dagens forskrift om tilsetningsstoffer og fastsette ny forskrift for å gjennomføre forordning (EF) nr. 1333/2008. Forordning (EU) nr. 238/2010 bør gjennomføres som en henvisningsbestemmelse i den nye forskriften.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Rettsakten har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 22. mars 2010, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.03.2010
Anvendelsesdato i EU
20.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 224-224
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0238
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro