Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i kokte reker i lake

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/538 av 31. mars 2015 om endring av vedlegg II europaparlament- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av benzosyre - benzoater (E 210-213) i kokte reker konservert i saltlake.

Commission Regulation (EU) 2015/538 of 31 March 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of benzoic acid — benzoates (E 210-213) in cooked shrimps in brine

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.02.2015)

Sammendrag av innhold
Tillatt mengde av benzosyre i kokte reker endres fra 1000 til 1500 mg/kg for å sikre beskyttelse, spesielt mot Listeria monocytogenes. Utvidelsen vil bare gjelde for kokte reker i avkjølt saltlake, dvs. produkter som det ikke blir konsumert så mye av, og som skal oppbevares kaldt.

Listeria monocytogenes trives godt i pH-området 5.6-5.7 og ved temperaturer fra 5-8 C. Dette er ikke gode vekstbetingelser for andre mikroorganismer som er tilstede og som vanligvis er naturlige konkurrenter under andre betingelser. Det er derfor et behov for å hemme veksten av Listeria monocytogenes på andre måter.

Benzosyre er pr. i dag godkjent i kokte reker opp til 1000 mg/kg. Danmarks tekniske universitet har, ved datasimulering, utledet vekstkurver for Listeria monocytogenes ved forskjellige pH og lagringstemperaturer. Vekstkurvene viser at konsentrasjonen av benzosyre bør økes til 1500 mg/kg for å hindre oppvekst av denne mikroorganismen i litt sure produkter som oppbevares kaldt.

Benzosyre skal re-evalueres i 2015, og bruksbetingelsene for benzosyre kan justeres både i denne og andre næringsmiddelkategorier dersom det viser seg at konserveringsmiddelet brukes i større utstrekning enn det som er nødvendig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økt bruk av benzosyre i kokte reker som lagres avkjølt i saltlake gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et kvalitetsmessig bedre produkt.

Utvidet bruk av benzosyre i kokte reker medfører ikke økt eksponering og antas derfor uendret helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet har vært skeptiske til utvidelse av bruk av benzosyre fordi våre kostholdsdata indikerer at ADI for benzosyre kan bli overskredet hos små barn. Imidlertid vurderer vi at utvidelsen antageligvis ikke vil berøre små barn i særlig grad, da den bare vil gjelde kokte reker som lagres avkjølt i saltlake. Mattilsynet følger opp vitenskapskomiteen for mattrygghets vurdering av benzosyre og eksponering.

Status
Saken var til behandling i Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF)-møtet 28. november 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.03.2015
Anvendelsesdato i EU
21.03.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2015
Anvendes fra i Norge
15.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0538
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro