Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1819 av 2. desember 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av fargestoffer i lakseerstatninger

Commission Regulation (EU) 2020/1819 of 2 December 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of colours in salmon substitutes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.1.2021)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder godkjenning en nye fiskeart, Clupea harengus ,til bruk som lakseersattere. Utkastet til regulering foreslår endringer i vedlegg II, del E (postivlisten) i tilsetningsstofforskriften slik at det blir tillatt å bruke fargestoffer i lakseerstatninger basert på fiskearter som ikke tidligere har vært omfattet av reguleringen.

I vedlegg II, kategori 9.2 fiskeprodukter, er gruppe II Fargestoffer quantum satis og gruppe III fargestoffer gitt grenseverdi begrenset til «Bare surimi og lignende produkter samt lakseerstatninger». De individuelle fargestoffene paraoransje (E110) og nykockin (E 124) er begrenser til «Bare i lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma og Pollachius virens».

Den 4. februar 2019 ba søker om at en ny fiskeart, Clupea harengus, blir inkludert i de fiskeproduktene som blir omtalt som lakseerstatninger i næringsmiddelkategori 9.2 «bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr».

Søker ber om å få benytte paraoransje (E110) og nykokcin (E124) i et tradisjonelt fiskeprodukt fremstilt fra Clupea harengus membras, også kalt "Baltic herring". Ifølge søker vil bruken av paraoransje (E110) og nykokcin (E124) gi den ønskede stabile nyanse, bedre organoleptiske egenskaper og føre til at lakseerstatninger basert på fiskearter Clupea harengus mer visuelt tiltalende.

Utvidet bruk av tilsetningsstoffer skal som hovedregel risikovurderes av EFSA. Dette er ikke nødvendig dersom en endring i bruken ikke har betydning for folkehelsen. Da EFSA risikovurderte paraoransje (E110) og nykockin (E124) mht.totaleksponeringen var lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma og Pollachius virens» inkludert. Lakseerstatninger basert på fiskearter Clupea harengus var ikke inkludert, men lakseerstatninger basert på Clupea harengus vil være alternativer til lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma og Pollachius virens, og vil ikke føre til økt eksponering. Det er derfor ikke behov for ny risikovurdering fra EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynetkjenner til lakseerstatninger basert på Pollachius virens som er farget med paraoransje (E110) og nykockin (E124), og som enten blir aromatisert med røk-olje eller tradisjonelt røkt. Dette blir vanligvis omtalt som seilaks. Vi kjenner ikke til bruken av lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma. Lakseerstatninger er ikke lenger et billig alternativ til røkt laks, og vi mener at utvidelsen til å gjelde lakseerstatninger basert på fiskearter Clupea harengus ikke vil føre til økt bruk av lakseerstatninger.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.12.2020
Anvendelsesdato i EU
23.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1819
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro