Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/74 av 17. januar 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av fosforsyre, fosfater, di-tri- og polyfosfater (E 338- 452) i frosne vertikale kjøttspyd

Commission Regulation (EU) 2018/74 of 17 January 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of phosphoric acid – phosphates – di – tri – and polyphosphates (E 338-452) in frozen vertical meat spits

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2018)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler godkjenning av fosfat i frosne vertikale grillspyd (kebab) næringsmiddelkategorien 8.2 "Bearbeidet kjøtt" som definert i forordning (EF) nr. 853/2004.

I de gamle direktivene var det tillatt med gruppe I-stoffer, de tilsetningsstoffene som reguleres Q.S i bearbeidet kjøtt. Da forordning (Eu) nr.1129/2011, som innførte vedlegg II, del E i tilsetningsstoffordningen (EU) nr. 1333/2008, trådte i kraft, var det kun noen organiske syrer som var godkjent. Denne reguleringen viste seg å være for streng og det har vært flere endringer av næringsmiddelkategorien 8.2 "Bearbeidet kjøtt", som definert i forordning (EF) nr. 853/2004.

De aller fleste endringene er basert på søknader fra næringen, og godkjenningene er begrenset til helt spesifikke produkter.

I denne saken blir fosfat godkjent til bruk i frosne vertikale grillspyd fra sau, lam, kalv- og / eller storfekjøtt med krydder (i væskeform) eller fra fjærfekjøtt med eller uten krydder (i væskeform). Kjøttet kan brukes alene og / eller kombinert samt skiver og / eller hakket. Grillspydene skal stekes/grilles før de selges til forbruker.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Fosfater opprettholder den fysisk-kjemiske tilstand i grillspydet og reduserer tinetapet. Den utvidede bruken vil ikke øke den helsemessige risikoen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.01.2018
Anvendelsesdato i EU
07.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2018
Anvendes fra i Norge
24.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0074
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro