Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/871 av 22. mai 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av fosforsyre - fosfater - di - tri - og polyfosfater (E 338-452) i enkelte kjøttvarer

Commission Regulation (EU) 2017/871 of 22 May 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of phosphoric acid — phosphates — di — tri — and polyphosphates (E 338-452) in certain meat preparations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer som kan brukes til næringsmidler. Vedlegg II til forordningen inneholder en liste over tilsetningsstoffer som kan anvendes til næringsmidler og bruksbetingelser for disse.

I forordningen som foreligger blir fosfater innført i vedlegg II og godkjent for bruk i kjøttvarer som Bílá Klobasa, Vinna Klobasa, Sváteční Klobasa og Syrová Klobasa, i underkategori 08.2 ‘Meat preparations as defined by Regulation (EC) No. 853/2004’.

Bruk av fosfater er nødvendig for å opprettholde god fysisk-kjemisk tilstand og for å øke bindingskapasitet av kjøttvarer som Bílá Klobasa, vinna Klobasa, Sváteční Klobasa og Syrová Klobasa, spesielt når de er plassert på markedet i en emballasje med beskyttende atmosfære og med en forlenget holdbarhet.

Ifølge søkeren, er det teknologiske behovet for disse tilsetningsstoffer i disse tsjekkiske kjøttvarer lik behovet i «breakfast sausages» og «Bräte». Bruken av fosfater er autorisert i disse to kjøttvarene og tilhører samme næringsmiddelkategori.

De relevant tsjekkiske kjøttprodukter vil bli beskrevet veiledningsdokument som beskriver næringsmiddelkategoriene i del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer for å sikre lik bruk av tilsetningsstoffer.

EUs risikovurderingsorgan (EFSA) har evaluert fosfater som tilsetningsstoff og etablerte et ADI (anbefalt daglig inntak) på 70 mg/kg kroppsvekt/dag, som forfor.

Den utvidede bruken av fosfater er begrenset til noen få tsjekkiske kjøttvare som har vært tradisjonelt brukt. Denne utvidelsen vil ha liten innvirkning på den totale eksponeringen for fosfater, og det vil ikke være nødvendig å be EFSA om en vurdering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at utvidet bruk av fosfater er autorisert i disse kjøttvarene hverken fører til økt eksponering av fosfat eller økt helsemessig risiko av bekymring. Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Fosfater opprettholde fysisk-kjemiske tilstand og øker bindingskapasitet i kjøttvarer som Bílá Klobasa, vinna Klobasa, Sváteční Klobasa og Syrová Klobasa,. Den utvidede bruken vil ikke øke den helsemessige risikoen, og vi anser derfor forslaget som akseptabelt.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2017
Anvendelsesdato i EU
12.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 97-99
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2017
Anvendes fra i Norge
26.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0871
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro