Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1037 av 29. juni 2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer

Commission Regulation (EU) 2022/1037 of 29 June 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of glycolipids as a preservative in beverages

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2022)

Sammendrag av innhold
I desember 2019 mottok Kommisjonen en søknad om godkjenning av bruk av glykolipider som et nytt tilsetningsstoff.

Glykolipder kan bli benyttet som konserveringsmiddel i drikkeklare produkter (f.eks. på boks) og deres blandinger og konsentrater etter tillaging og klare for konsum.

Glykolipider blir produsert av soppen Dacryopinax spathularia i en gjæringsprosess. Glykolipidene virker som konserveringsmiddel og forlenger holdbarheten til drikkevarer. De beskytter mot forringelse av drikkevarene som er forårsaket av mikroorganismer, og de hemmer veksten av patogene mikroorganismer. Glykolipider er aktive mot gjær, muggsopp og gram-positive bakterier og er et alternativ til andre konserveringsmidler som i dag er godkjent i drikkevarer.

Grenseverdiene for glykolipider, gitt i næringsmiddelkategori 14.1.4 'Aromatiserte drikker' (unnatt drikker basert på melkeprodukter), 14.1.5.2 'Annet' (bare flytende te-, fruktte- og urtekonsentrater) og 14.2.1 'Øl og maltdrikker' (bare alkoholfritt øl og maltdrikker) er numeriske og varierer fra 20 til 50 mg/kg.

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har rirsikovurdert det nye tilsetningsstoffet, og konkluderer med at bruken av glykolipider som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke fører til en økt helserisko av betydning. EFSA har satt en ADI på 10 mg/kg kroppsvekt per dag. Videre har EFSA vurdert den høyeste estimerte eksponeringen, 3,1 mg/kg kroppsvekt per dag, hos småbarn, og konkluderer med at bruken av glykolipider som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke fører til en økt helserisko av betydning.

Det nye tilsetningsstoffet er gitt E-nummer E246. Dette tilsetningsstoffet kan brukes som konserveringsmiddel i aromatiserte drikkevarer, bare flytende te-, fruktte- og urtekonsentrater og alkoholfritt øl og maltdrikker.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter/næringen/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har risikovurdert det nye tilsetningsstoffet, og konkluderer med at bruken av glykolipider (E246) som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke fører til en økt helserisko av betydning.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
29.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2022
Anvendelsesdato i EU
20.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet