Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1472 av 28. september 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til kochenille, karminsyre og karminer (E 120)

Commission Regulation (EU) 2018/1472 of 28 September 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Cochineal, Carminic acid, Carmines (E 120)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Endringen omhandler endringer i navnet og i spesifikasjonene til kochenille, karminsyre og karminer (E120).

Kochenille, karminsyre og karminer (E120) er godkjente fargestoffer til næringsmiddelkategorien i tilsetningsstofforskriftens vedlegg II, del B.

Forordning (EU) nr. 257/2010 iverksatte et program for reevaluering av alle tilsetningsstoffene som ikke var risikovurdert etter 2009. Kochenille, karminsyre og karminer (E120) ble, for å etterkomme forordning (EU) nr. 257/2010, reevaluert av "Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet" (EFSA), og vurderingen publisert i november 2015. EFSA konkluderte at daværende datasett (2015) ikke ga grunn for å revidere det akseptable daglige inntaket (ADI) for kochenille, karminsyre og karminer (E 120). Et revidert datasett på eksponering viser eksponeringen som er under ADI for alle befolkningsgrupper.

EFSA anbefaler i risikovurderingen at benevningene kochenille, karminsyre og karminer bør bli endret til E120 karminsyre, karminer for at navnet skal bli mer i samsvar mer råvaren (som blir brukt i produksjonen av tilsetningsstoffet. De anbefaler også at spesifikasjonene bør oppdateres mht. den prosentandelen av materialet som det blir tatt ikke hensyn til, maksimal grenseverdier for toksiske elementer og tilstedeværelsen av proteinforbindelser.

Tilstedeværelse av proteiner er av betydning for dannelse av 4-aminokarminsyre. Denne forbindelsen bør begrenses fordi den har en mye hørere fargeintensitet enn karminsyre, og brukermengdene er beregnet ut fra det aktive fargestoffet karminsyre. Dvs. bruk av 4-aminokarminsyre kan gi en mye mer intens farge uten at brukermengdene blir overskredet. Videre risikovurderte EFSA E 120 karminer med et innhold av 4-aminokarminsyre på under fire prosent, og kan derfor ikke uttale seg om den helsemessige risikoen dersom andelen 4-aminokarminsyre overskrider denne grensen.

I samsvar med artikkel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1333/2008 blir EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer endret. Endringen er i overensstemmelse med prosedyren som er referert i Europaparlamentet og Rådsforordning (EF) nr. 1331/2008.

I vedlegg II til forordning 1333/2008 blir navnet på E120 forandret til karminsyre, karminer og vedlegget i forordning 231/2012 spesifikasjoner til E 120 blir endret i samsvar med de anbefalingene EFSA kom med.

Denne forordningen trår i kraft 18. oktober 2018.

Næringsmiddelprodusentene får en overgangstid på ca. et år, dvs. frem til 23.oktober 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er gitt en overgangstid på et år slik at næringen får anledning til å bruke opp restlagret av karminsyre som ble produsert før endringen i denne forordningen tråtte i karft.

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten fører til et lettere forståelig navn på tilsetningsstoffet, og nye spesifikasjoner som begrenser mengden av forurensinger, bl.a. prosessrelaterte biprodukter som ligner på fargesttoffet (4-aminokarminsyre).

EFSA har foreslåtte disse endringene, disse medfører redusert helsemessig risiko.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2018
Anvendelsesdato i EU
23.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1472
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro