Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/801 av 17. mai 2019 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på visse friske frukter

Commission Regulation (EU) 2019/801 of 17 May 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of mono- and diglycerides of fatty acids (E 471) on certain fresh fruits

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2019)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder godkjenning av mono og diglyserider av fettsyrer (E471) for overflatebehandling av enkelte ferske frukter i kategori 4.1.1.hele friske frukter og grønnsaker.

Mono og diglyserider av fettsyrer kan oppfylle et teknologiske behovet for å hindre uttørking og oksidasjon av overflaten av frukt og grønnsaker. En slik beskyttelse vil også opprettholde næringsinnholdet i frukten/grønnsaken. Mono og diglyserider av fettsyrer (E471) blir godkjent på frukt og grønt med begrensing til frukt og grønt hvor skallet ikke blir spist.

Mono og diglyserider av fettsyrer (E471) kan nå benyttes q.s. i kategori 4.1.1.hele friske frukter og grønnsaker er begrenset til «bare til overflatebehandling sitrusfrukt, melon, ananas, bananer, papaya, mango og granatepler».

Med q.s menes tilstrekkelig mengde for å oppfylle det teknologiske behovet som tilsetningsstoffet er godkjent til i den angjeldende kategorien.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at det er et teknologisk behov for å hindre uttrørking av frukt under transport og lagring. Mono og diglyserider av fettsyrer (E471) oppfyller dette behovet når det blir brukt på frukt.

Godkjenningen er gitt til bruk på frukt der skallet ikke spises, vi mener derfor at godkjenneing vil ikke føre til økt helsemessig risiko.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 27. september 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2019
Anvendelsesdato i EU
09.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2019
Anvendes fra i Norge
28.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0801
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro