Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/279 av 27. februar 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)

Commission Regulation (EU) 2020/279 of 27 February 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of soybean hemicellulose (E 426)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2020)

Sammendrag av innhold
Denne Kommisjonsforordningen gjelder endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av soyabønnehemicellulose (E 426). I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er soyabønnehemicellulose (E 426) et godkjent tilsetningsstoff for et bredt utvalg av matvarer med grenseverdier fra 1500 og 30000 mg / kg.

Den 16. august 2017 ble det sendt inn en søknad om utvidelse av bruken av soyabønne hemicellulose (E 426) som stabilisator i smaksatte fermenterte melkeprodukter og smaksatt drikke.

Når soyabønne-hemicellulose (E 426) blir benyttet som stabilisator vil det hindre sammenklumping, utfelling av proteiner og faseseparasjon under sure forhold i næringsmiddelkategori 1.4 «gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter» og 14.1.4 «aromatiserte drikker». EFSA konkluderte, i 2017, at det er svært usannsynlig at det er noen helsemessig risiko av betydning ved dagens bruk av soyabønne-hemicellulose (E 426) som tilsetningsstoff. Der er derfor ikke etablert en numerisk AD og tilsetningsstoffet reguleres q.s. Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.

I og med at soyabønne-hemicellulose (E 426) skal reguleres q.s.vil tilsetningsstoffet bli inkludert i gruppe 1 i vedlegg II, del C. Inkludering av soyabønne-hemicellulose (E 426) i gruppe I vil gjøre det overflødige med oppføringer for soyabønne hemicellulose (E 426) i næringsmiddelkategori 1.4 «gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter» og 14.1.4 «aromatiserte drikker» siden tilsetningsstoffer i gruppe I er allerede tillatt i de berørte næringsmiddelkategoriene. Det anses hensiktsmessig å godkjenne soyabønne-hemicellulose (E 426) i gruppe 1.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er til vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.02.2020
Anvendelsesdato i EU
19.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
11.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0279
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro