Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/268 av 26. februar 2020 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjonsmaling av eggeskall

Commission Regulation (EU) 2020/268 of 26 February 2020 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sorbic acid (E 200) in liquid colour preparations for the decorative colouring of egg shells

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.3.2020)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler en Kommisjonsforordning som endrer vedlegg III i forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater for dekorativ farging av eggeskall. Vedlegg III i tilsetningsstofforordningen er en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i bærere, tilsetningsstoffer, enzymer, smakstilsetninger, næringsstoffer og deres bruksbetingelser. Sorbinsyre (E 200) er allerede godkjent i fargestoffer med en grenseverdi på 1500 mg / kg i fargepreparatet for salg til sluttforbruker.

Den 27. april 2017 ble det sendt inn en søknad om økt grenseverdi av sorbinsyre (E200), 2500 mg / kg i flytende fargepreparater. Den økte grenseverdien gjelder bare for flytende fargepreparater som skal benyttes på eggeskall.
Søker viser at økt mengde sorbinsyre i flytende fargepreparat forlenger holdbarheten slik at fargepreparatet kan benyttes over et år, dvs. to påskehøytider. I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008, skal Kommisjonen innhente medlemsstatenes myndigheters synspunkter for å oppdatere EU-listen over tilsetningsstoffer i matvarer som er angitt i vedlegg III til forordning (EF) Nr. 1333/2008, bortsett fra når den aktuelle oppdateringen ikke har økt helsemessig risiko av betydning. Det er ikke funnet noen å være noen økt helsemessig risiko av betydning i dette tilfellet, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.

Det anses hensiktsmessig å godkjenne bruken av sorbinsyre (E 200) som konserveringsmiddel i flytende fargepreparater for salg til sluttforbruker for dekorativ farging av eggeskall på grenseverdi på 2500 mg / kg i fargepreparatene

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruken av sorbinsyre (E 200) som konserveringsmiddel i flytende fargepreparater for salg til sluttforbruker for dekorativ farging av eggeskall på grenseverdi på 2500 mg / kg i fargepreparatene

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2020
Anvendelsesdato i EU
18.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
11.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0268
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro