Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 510/2013 av 3. juni 2013 som endrer vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av jernoksider og jernhydroksider (E 172), hydroksipropylmetylcellulose (E 464) og polysorbater (E 432-436) for merking av visse typer av frukt

Commission Regulation (EU) No 510/2013 of 3 June 2013 amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of iron oxides and hydroxides (E 172), hydroxypropyl methyl cellulose (E 464) and polysorbates (E 432-436) for marking of certain fruits

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer vedlegg I, II og III til forordning (EU) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1333/2008 lister funksjonsgrupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler og tilsetningsstoffer i tilsetningsstoffer i næringsmidler og næringsmiddelenzymer. Som et resultat av vitenskapelige fremskritt eller teknologisk utvikling må nye funksjonsgrupper tas opp på listen. En ny metode for permanent merking av frukt og grønnsaker har blitt utviklet. Metoden bygger på depigmentering, ved bruk av laseretsning, av fruktens/grønnsakens skall og påføring av jernoksid og jernhydroksid (E 172). Jernoksid og jernhydroksid binder seg til komponenter i den depigmenterte delen av skallet og øker kontrasten av det i forhold til resten av skallet. Denne teknikken kan brukes til å merke frukt og grønnsaker. Det er derfor hensiktsmessig å etablere en ny funksjonsgruppe, «kontrastforsterkende stoffer» (foreløpig oversettelse) (engelsk: contrast enhancers) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1333/2008. En søknad om å bruke jernoksid og jernhydroksid (E 172) som kontrastforsterkende stoffer i kombinasjon med hydroksipropylmetylcellulose (E 464) som overflatebehandlingsmiddel til merking av frukt og polysorbater (E 432-436) som emulgator ble sendt 8. april 2011. Polysorbater er tilsatt for å stabilisere løsningen. Metoden kan brukes som et alternativ til bruk av klistremerke. Jernoksider og jernhydroksider (E 172), hydroksipropylmetylcellulose (E 464) og polysorbater (E 432-436) kommer til å brukes i små mengder til overflatemerking og er ikke forventete å migrere i betydelige mengder inn i matvaren. Metoden kommer foreløpig kun til å bli bruket til merking av sitrusfrukter, meloner og granateple. De har skall som vanligvis ikke spises. Alle tre stoffene har blitt evaluert av Vitenskapskomiteen for mat (SCF) og anses helsemessig trygge. Dersom endring i unionslistene I, II og II ikke er forventet å ha en effekt på menneskers helse, behøves det ikke å søke om en vurdering fra EFSA.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft i EU 24. juni 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov før endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler. Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet i øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.06.2013
Anvendelsesdato i EU
24.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 271-274
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.12.2013
Anvendes fra i Norge
17.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0510
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro