Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/56 av 19. januar 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av rosmarinekstrakt (E 392) i smørbart fett

Commission Regulation (EU) 2016/56 of 19 January 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of extracts of rosemary (E 392) in spreadable fats

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder en søknad om å få bruke tilsetningsstoffet rosmarinekstrakt( E 392) av til næringsmiddelkategorien 02.02.02 «Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner». Søker ber om 30 mg rosmarinekstrakt/kg til fettemulsjoner < 80% fett og med >15% flerumettet fett og 100 mg rosmarinekstrakt /kg til fettemulsjoner < 80% fett og med >2% fisk- eller algerolje. Saken ble behandlet første gang i 2013, den gangen støttet MS søknaden under forutsetning av at EFSA ble konsultert med hensyn til eksponering og overskridelse av ADI (anbefalt daglig inntak). I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 har Kommisjonen bedt "European Food Safety Authority" (EFSA) om en vurdering av angjeldende tilsetningsstoff ved oppdatering av Unionslisten i vedlegg II til forordning (EF) No 1333/2008, da det var usikkert hvor vidt oppdatering kunne antas å gi en økt helsemessig risiko eller ei. EFSA konkluderte i mai 2015 at den utvidede bruken av rosmarinekstrakt i fettpålegg på 30 mg /kg eller 100 mg/kg ikke endrer den estimerte eksponeringen mot tilsetningsstoffet av betydning, og medfører heller ingen økt helsemessig risiko.

Rosmarinekstrakt (E 392) skal benyttes i smørbart fett. Det er et teknologiske behov for antioksydanter i denne matvarekategorien og rosmarinekstrakt er vist egnet til dette formålet. For enkelhetens skyld og pga. at eksponeringen er lav foreslår KOM å bruke 100 mg/kg for begge smørbart fett.
I utkastet til regulering foreslår Kommisjonen i vedlegg II til Forordning (EU) nr. 1333/2008, i næringsmiddelkategori 02.2.2 «Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner» at rosmarinekstrakt (E 392 ) godkjennes med maksimum 100 mg/kg og med begrensningen «kun smørbart fett med fett innhold mindre en 80%». En ny rad legges inn i Vedlegg II, Del D: «Tilsetningsstoffer godkjent for bruk i ulike næringsmiddelkategorier og vilkår for bruken».

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Mattilsynet mener at rosmarinekstrakt er et velegnet alternativ til andre antioksidanter som er godkjent i smørbart fett. Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig
Mattilsynet legger til grunn at utvidede bruken av rosmarinekstrakt i smørbart fett medfører ingen økt helsemessig risiko av betydning. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Bruken rosmarinekstrakt (E 392) i smørbart fett vil redusere harskningen og øke holdbarheten. Den utvidede vil ikke øke den helsemessige risikoen, og vi anser derfor forslaget som akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.01.2016
Anvendelsesdato i EU
09.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 205-207
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2016
Anvendes fra i Norge
06.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0056
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro