Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1399 av 28. juli 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder bruk av kaliumpolyaspartat

Commission Regulation (EU) 2017/1399 of 28 July 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards potassium polyaspartate

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.1.2018)

Sammendrag av innhold
Saken endrer vedlegg II i forordning (EC) nr. 1333/2008 tilsetningsstoffer i næringsmidler og vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 renhetskriterier og spesifikasjoner for tilsetningsstoffene når det gjelder kaliumpolyaspartat.

Kaliumpolyaspartat er et nytt tilsetningsstoff som er foreslått brukt som stabilisator i vin, og skal følge de brukerbetingelsene som er beskrevet i vinregelverkene forordning (EU) nr.1308/2013 og forordning (EU) nr.606/2009.

Vinprodusentene vil benytte kaliumpolyaspartat som stabilisator for å hindrer utfelling av vinsyre. EFSA har vurdert det nye tilsetningsstoffet og foreslått E-nummer 456, som er i samsvar med andre stabilisatorer. Godkjenning av kaliumpolyaspartat (E456) innebærer at dette tilsetningsstoffet føres opp i vedlegg II, del B, 3 - andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer, og i vedlegget til 231/2012 renhetskriterier og spesifikasjoner rett etter E 452 (iv) kalsiumpolyfosfat.

Oppføring av kaliumpolyaspartat på del B i vedlegg II i tilsetningsstofforskriften innebærer ikke at det er tillatt å bruke denne stabilisatorene i tilsvarende næringsmiddelkategorier i vedlegg II tilsetningsstofforskriften.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at godkjenning av kaliumpolyaspartat i vin ikke har noen betydning for næringen fordi det kun skal benyttes i vinproduksjon som følger vinregelverkene forordning (EU) nr.1308/2013 og forordning (EU) nr. 606/2009. Godkjenning vil heller ikke ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Eksponeringen av kaliumpolyaspartat i vin vil ikke føre til noen helsemessige risiko av betydning. Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.07.2017
Anvendelsesdato i EU
18.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 483-486
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2017
Anvendes fra i Norge
16.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1399
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro