Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kjøtt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2014 av 4. juni 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder næringsmiddelkategorier av kjøtt og bruk av visse tilsetningsstoffer i tilberedt kjøtt

Commission Regulation (EU) No 601/2014 of 4 June 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the food categories of meat and the use of certain food additives in meat preparations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler, vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at næringsmiddelkategori nummer 8; "kjøtt", med underkategoriene nummer 8.1:" Ubearbeidet kjøtt" og nummer 8.2: "Bearbeidet kjøtt" endres.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer. Unionslistene fastsetter også tilsetningsstoffenes vilkår for bruk, og kan endres; enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Terminologien er endret, og endringene og forklaring er lagt ved under punktet "Andre opplysninger" nedenfor.

Underkategori nummer 8.1 "Ubearbeidet kjøtt" blir endret til kategori 8.1 "ferskt kjøtt".

Tidligere inneholdt 8.1 følgende underkategorier: "8.1.1 Ferskt kjøtt unntatt tilberedt kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004" og "8.1.2 tilberedt kjøtt som definert av forordning (EF) nr. 853/2004".

Underkategori 8.2 "Kjøttprodukter" blir endret til kategori 8.2 "Tilberedt kjøtt som definert av forordning (EF) nr. 853/2004".

Tidligere inneholdt 8.2 følgende underkategorier: 8.2.1 "ikke-varmebehandlet bearbeidet kjøtt", 8.2.2 "varmebehandlet kjøt"t, 8.2.3 "tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt" og 8.2.4 "tradisjonelt saltede kjøttprodukter som er omfattet av særlige bestemmelser om nitritt og nitrater" med underkategorier.

Ny underkategori 8.3 "Kjøttprodukter" med underkategoriene settes inn:

• 8.3.1 ikke-varmebehandlet kjøttprodukter8.3.2 varmebehandlet kjøttprodukter,
• 8.3.3 tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt og
• 8.3.4 tradisjonelt saltede kjøttprodukter som er omfattet av særlige bestemmelser om nitritt og nitrater med underkategorier.

Endringer i den nye kategori 8.2 "tilberedt kjøtt" som definert av forordning (EF) nr. 853/2004, forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, heretter animalehygieneforskriften:

Animalehygieneforskriften definerer tilberedt kjøtt som ferskt kjøtt, herunder kjøtt som er findelt, som er tilsatt næringsmidler, smaksingredienser eller tilsetningsstoffer, eller som har gjennomgått en foredling som ikke endrer strukturen på muskelfiberne i kjøttet som kjennetegner ferskt kjøtt.

Endringen av kategori 8.1 til å bare omfatte "ferskt kjøtt" og opprettelse av en egen kategori 8.2 "tilberedt kjøtt" fører til en klarere forskjell mellom kategori 8.3.1 "ikke-varmebehandlet kjøttprodukter" og kategori 8.2 "tilberedt kjøtt". Dersom kjennetegnene til "ferskt kjøtt" er helt eliminert etter behandling, kan det ikke lenger betraktes som tilberedt kjøtt, og vil da falle innenfor definisjonen av "kjøttprodukter" som i kategorien 8.3.1 .

Bakgrunnen for endringen av underkategoriene i kategori 8 i del D (næringsmiddelkategorier) i unionslisten, er å gi en juridisk klarhet i begrepsbruken og begrepene "ferskt kjøtt", "kjøttvarer" og "kjøttprodukter" som definert i animalehygieneforskriften.

Tilsetningsstoffer som tilhører gruppe I, definert i del C i unionslisten er generelt godkjent i kjøttprodukter som "ikke-varmebehandlet kjøttprodukter", mens godkjenning av bruken av tilsetningsstoffer som tilhører kategori 8.2 "tilberedt kjøtt" som definert av animalehygieneforskriften er begrenset og bare tillatt i definerte kjøttvarer.

Da unionslisten som angitt i vedlegg II ble etablert, ble "tilberedt kjøtt" ansett som "ferskt kjøtt" der bare et begrenset antall tilsetningsstoffer ble godkjent. Imidlertid har forskjellig tolkning av definisjonen av "tilberedt kjøtt" ført til en situasjon hvor bruken av visse tilsetningsstoffer i bestemte kjøttkategorier varierer mellom medlemsstatene. Kommisjonen har mottatt en rekke forespørsler om å inkludere disse tilsetningsstoffene i flere av kjøttkategoriene. Det er hensiktsmessig å inkludere disse bruksområdene i unionlisten. Der vil de være i samsvar med de generelle vilkårene for bruk av tilsetningsstoffer, som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1333/2008 og tar hensyn til behovet for å opprettholde visse tradisjonelle kjøttprodukter på markedet i noen medlemsstater.

Etter anmodning fra enkelte medlemsstater og/eller kjøttbransjen, har følgende tilsetningsstoffer blitt vurdert og funnet hensiktsmessig å godkjenne:

• bruk av enkelte fargestoffer, kurkumin (E 100), karminer (E 120), karameller (E 150a-d), paprikaekstrakt (E 160c) og rødbetefarge (E 162) som brukes tradisjonelt i visse medlemsstater for å farge merguez-type produkter og andre tradisjonelle produkter: salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo ??fresco, bifteki, Soutzoukaki, kebap, cevapcici og pljeskavice (se beskrivelse av produktene i vedlegget).
• bruk av eddiksyre og acetat (E 260-263), melkesyre og laktater (E 270, E 325-327), askorbinsyre og askorbater (E 300-302), sitronsyre og sitrater (E 330-333) som surhetsregulatorer, konserveringsmidler og / eller anti-oksidanter for å hindre oksidasjon og / eller harskning og for å øke mikrobiologisk stabilitet.
• bruk av fosfater (E 338-452) for å hindre tap av kjøttsaft under videre behandling, særlig når saltlake har blitt injisert. For å begrense ytterligere eksponering av fosfater i mat, er bruken begrenset til Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad (se beskrivelse av produktene i vedlegget).
• og burgerkjøtt med et minimum innblandet grønnsak og / eller korninnhold på 4% i kjøttet og finsk grå saltet juleskinke.
• bruk av nitritt (E 249-250) som konserveringsmiddel i visse tradisjonelle produkter: lomo de cerdo adobado, pincho moruno, Caretta de cerdo Adobada, costilla de cerdo Adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Kie?basa surowa Bia?a, Kie?basa surowa Metka og Tatar wo?owy (danie tatarskie) (se beskrivelse av produktene i vedlegget).
• bruk av alginater (E 401-404), karragenan (E 407), bearbeidet euchema-tang (E 407A), johannesbrødkjernemel (E 410), Guarkjernemel (E 412), tragant (E 413), xantangummi (E 415), acetylert distivelsesfosfat fosfat (E 1414), og hydroksypropyldistivelsesfosfat (E 1442) som fuktighetsbevarende midler eller stabilisatorer for å minske lekkasje av vann i emballasjen og å hindre tap av kjøttsaft under videre behandling. Disse bruksområdene bør være autorisert i tilberedt kjøtt hvor ingredienser har blitt injisert, og i ferskt kjøtt som har blitt håndtert forskjellig: hakket, skivet eller behandlet og som er satt sammen, for eksempel rulader som inneholder kjøttdeig og i ferskt kjøtt for å opprettholde saftigheten under tilberedning av gyros, souvlaki, bifteki, Soutzoukaki, kebap og seftalia.

Ettersom det i kategori 8.2 "tilberedt kjøtt" kan tilsettes andre næringsmidler og smaksingredienser bør prinsippet om carry-over fastsatt i artikkel 18 (1) (a) i forordning (EF) nr. 1333/2008 tillates her.

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008, kan Kommisjonen søke uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (myndigheten) for å oppdatere unionlisten over tilsetningsstoffer som er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt der den foreslåtte endringen ikke fører til endret helsemessig risiko.

Oppdateringene av unionslistene mht. eddiksyre og acetat (E 260-263), melkesyre og laktater (E 270, E 325-327), askorbinsyre og askorbater (E 300-302), sitronsyre og citrater (E 330-333), alginater (E 401-404), karragenan (E 407), euchema-tang (E 407A), johannesbrødkjernemel (E 410), (E 410), guarkjernemel (E 412), tragant (E 413), 413), xantangummi (E 415), natriumkarbonat (E 500), acetylert distivelsesfosfat (E 1414), og hydroksypropyldistivelsesfosfat (E 1442) medfører ingen endring av helsemessig risiko, og det er derfor ikke nødvendig å be om uttalelse fra EFSA.

Bruken av kurkumin (E 100), karminer (E 120), karameller (E 150a-d), Paprika ekstrakt (E 160c), rødbetefarge (E 162), nitritt (E 249-250), fosfater (E 338-452), vil bare bli utvidet til å gjelde visse produkter hvor det tradisjonelt har blitt brukt. Derfor vil den utvidede bruken av disse tilsetningsstoffene ikke utgjøre endring av helsemessig risiko, og det er derfor ikke nødvendig å be om uttalelse fra EFSA.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft tyve dager etter kunngjøring 5. juni 2014, dvs. 25. juni 2014.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Endring kjøttvarekategoriene og godkjenning av enkelte tilsetningsstoffer i kategori 8.2 "tilberedt kjøtt", som definert av forordning (EF) nr. 853/2004, gir et tydeligere, mer enhetlig og enklere regelverk. Næringsmiddelvirksomhetene vil lettere forstå å finne frem i regelverket, og myndighetene kan enklere føre tilsyn.

Forbruker og samfunnet for øvrig
Mattilsynet legger til grunn at endringen av næringsmiddelkategoriene med hensyn til kategori 8.2 "tilberedt kjøtt", som definert av forordning (EF) nr. 853/2004, ikke innebærer noen økt helsemessig risiko. Det vil heller ikke ha noen konsekvenser av betydning for forbruker og samfunnet for øvrig.

Nitritt godkjennes i flere tradisjonelle kjøttprodukter med opprinnelse i de nye medlemstatene. Mattilsynet er ikke kjent med at disse produktene er vanlig i Norge og fører i liten grad til en helsemessig risiko.

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert, den 3. september 2014. Notatet skal redigeres ytterligere før rettsakten igjen behandles i spesialutvalget.

Vurdering
Mattilsynet mener at endringene av kjøttkategoriene og godkjenning av enkelte tilsetningsstoffer den nye kjøttkategorien 8.2 tilberedt kjøtt som definert av forordning (EF) nr. 853/2004 gir et enklere og mer helhetlig regelverk, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Mattilsynet har ved gjennomgang av denne forordningen sett at det ikke er samsvar mellom den norske oversettelsen av basisrettsakten forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler og animalehygieneforskriften. Denne oversettelsesfeilen har ført til utilsiktet forskjell i bruk av begrepene i tilsetingsstofforskriften og animalehygieneforskriften, se tabell nedenfor.

I dette EØS-notatet bruker man begrepene som er i samsvar med animalehygieneforskriften fordi hovedformålet til forordningen er å rydde opp i uoverensstemmelsene som foreligger mellom tilsetningsstofforskriften og animalehygieneforskriften. Der begrepene fra animalehygieneforskriften er benyttet, står begrepene i kursiv.

[Tabell: se lenken til EØS-notatet]

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2014
Anvendelsesdato i EU
25.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 203-213
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.02.2015
Anvendes fra i Norge
26.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0601
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro