Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1497 av 8. oktober 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til omorganisering av næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kosttilskudd

Commission Regulation (EU) 2018/1497 of 8 October 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards food category 17 and the use of food additives in food supplements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omorganiserer kategori 17 «kosttilskudd» i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1497/2018.

Omorganiseringen fører til at de tre underkategoriene i næringsmiddelkategori 17 blir slått sammen til to; en kategori for kosttilskudd i fast form og en for kosttilskudd i flytende form.

De nye underkategoriene vil hete henholdsvis 17.1 "Kosttilskudd i fast form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn" og 17.2. "Kosttilskudd i flytende form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn".

Næringsmiddelkategori 17.3 «Kosttilskudd i form av sirup eller i tyggbar form» har til tider blitt misforstått fordi den inkluderer kosttilskudd både flytende og i tyggbar form. Omorganiseringen hvor kategori 17.3 blir omfordelt til 17.1.og 17.2 skal gjøre regelverket enklere å forstå, og føre til færre misforståelser. De tilsetningsstoffene som kun var godkjent i kategori 17.3 "sirup eller tyggbar form" vil få begrensingene " bare i tyggbar form" og " bare i sirup", i henholdsvis i kategori 17.1 og 17.2.

Når beskrivelsene av de nye kategoriene 17.1 og 17.2 i veilederen «Guidance document describing the food categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 on Food Additives" er endret skal forskjellen mellom «tyggbar form» og «fast form» i 17.1 og «sirup» og «flytende form» i 17.2 være synliggjort.

"Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet" (EFSA) ble ikke kontaktet da omorganiseringen ikke fører til endrede brukerbetingelser eller økt eksponering av de tilsetningsstoffene som er godkjente pr. dags dato i kategori 17.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten fører til et lettere forståelig regelverk hvor det er etablert en kategori for kosttilskudd i fast form, som også inkluderer tyggbar form og en kategori for kosttilskudd i flytende form, som også inkluderer sirup. De tilsetningsstoffene som kun var godkjent i kategori 17.3 "sirup eller tyggbar form" vil få begrensingene " bare i tyggbar form" og " bare i sirup", henholdsvis i kategori 17.1 og 17.2.

EFSA har ikke vurdert omorganiseringen da endringene ikke fører til endrede eksponeringe av tilsetningsstoffene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.10.2018
Anvendelsesdato i EU
29.10.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1497
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro