Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1481 av 4. oktober 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

Commission Regulation (EU) 2018/1481 of 4 October 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards octyl gallate (E 311) and dodecyl gallate (E 312)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler tilbaketrekking av tilsetningsstoffene oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E312).

Forordning (EU) nr. 257/2010 iverksatte et program for reevaluering av alle tilsetningsstoffene som ikke var risikovurdert etter 2009.

"Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet" (EFSA) publiserte, som en følge av reevalueringsprogrammet, i mai og oktober 2015 en revurdering av antioksidantene oktylgallat (E311) og dodecylgallat (E312). EFSA manglet adekvate toksikologiske data for begge antioksidantene, og slo fast at disse dataene er av nødvendighet for å gjennomføre en risikovurdering. I mai 2017 sendte Kommisjonen ut «call for data» og ba spesifikt om informasjon de toksikologiske dataene som EFSA manglet. Ingen næringsmiddelaktør meldte inn at de kunne skaffe disse dataene. Som en konsekvens blir oktylgallat (E311) og dodecylgallat (E312) fjernet fra unionslistene i forordninger (EU) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Informasjonen om de toksikologiske dataene til oktylgallat (E311) og dodecylgallat (E312) er så mangelfull at EFSA ikke kan gjennomføre en risikovurdering. Næringen har ikke gitt tilbakemelding om at det er noe behov for disse to antioksidantene. Således bør godkjenningene bli trukket tilbake.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2018
Anvendelsesdato i EU
25.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1481
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro