Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om polyethylenglykol

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 685/2014 av 20. juni 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder polyethylenglykol podet på polyvinylalkohol i kosttilskudd i fast form

Commission Regulation (EU) No 685/2014 of 20 June 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer in solid food supplements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at et nytt tilsetningsstoff, polyvinylalkohol -polyetylenglykol- podet kopolymer godkjennes for bruk som overflatebehandlingsmiddel i kosttilskudd i fast form. Rettsakten endrer også, ved å implementere renhetskriterier og spesifikasjoner for det nye tilsetningsstoffet polyvinylalkohol-polyetylenglykol- podet kopolymer (PVA-PEG), i vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.
Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Det er et teknologisk behov for overflatebehandlingsmiddel i kosttilskudd i fast form for å beskytte for ubehagelig smak og gjøre kosttilskuddet lettere å svelge. PVA-PEG skal brukes som en vannoppløselig, straks-frigivende filmovertrekk på kosttilskudd i fast form. Overflatefilmen beskytter mot ubehagelig smak eller lukt, forbedrer kosttilskuddets utseende, gjør tablettene lettere å svelge og beskytter aktive ingredienser i tabletten. En særegen egenskap til PVA-PEG er at det er ekstremt elastisk, har lav viskositet og løses raskt opp i sure, nøytrale og basiske medier.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert PVA-PEG, og har kommet til at den foreslåtte bruken ikke fører til noen helsemessig bekymring.

Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av dette tilsetningsstoffet som et glasingmiddel på kosttilskudd i fast form. Polyvinylalkohol -polyetylenglykol- podet kopolymer får E 1209 som E-nummer.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 20. juni 2014, dvs. 10. juli 2014.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Mattilsynet mener at endringene mht. godkjennelse av, polyvinylalkohol -polyetylenglykol- podet kopolymer som overflatebehandlingsmiddel på kosttilskudd i fast form og innlemmelse av spesifikasjonene til overflatemiddelet hverken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Mattilsynet mener at PVA-PEG som overflatebehandlingsmiddel gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et kvalitetsmessig bedre produkt.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig
Mattilsynet legger til grunn at PVA-PEG som overflatebehandlingsmiddel er vurdert av EFSA og at de konkluderer at bruken av tilsetningsstoffet i de foreslåtte matvarekategoriene og med angitte bruksmengder ikke medfører økt helsemessig risiko bekymring. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2014
Anvendelsesdato i EU
11.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2015
Anvendes fra i Norge
01.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0685
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro