Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer til næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008

Commission Regulation (EU) No 231/2012 of 9 March 2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omfatter fastsettelse av spesifikasjoner (blant annet opprinnelse, renhetskriterier og annen nødvendig informasjon) for de godkjente tilsetningsstoffene oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Enn videre reviderer, opphever og erstatter rettsakten de gjeldende bestemmelsene om dette i direktivene 2008/84/EF, 2008/60/EF og 2009/10/EF – alle med tilhørende endringsdirektiver. Det følger av forordningens artikkel 1 at spesifikasjonene angår tilsetningsstoffene, inkludert fargestoffer og søtstoffer som er listet opp i unionslistene i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. De konkrete spesifikasjonene for godkjente tilsetningsstoffer er av svært teknisk og detaljert art, og vil derfor ikke bli omtalt nærmere i denne sammenheng. Forordningen skal etter artikkel 4 første og annet ledd tre i kraft 20 dager etter at den er publisert i Official Journal og skal gjelde fra 1. desember 2012. Spesifikasjonene for E 960 (steviol glycosides) og E 1205 (basic methacrylate copolymer) skal imidlertid gjelde allerede fra det tidspunktet som forordningen trer i kraft, ettersom dette dreier seg om nye tilsetningsstoffer som ennå ikke har fått etablert spesifikasjoner i de ”gamle” direktivene om dette. Det fremgår av overgangsbestemmelsen i artikkel 3 at næringsmidler, som inneholder tilsetningsstoffer som er lovlig omsatt før 1. desember 2012, men som ikke er i samsvar med bestemmelsene om spesifikasjoner i denne forordningen, kan omsettes til lagerbeholdningene er tomme. Videre fremgår det av forordningens artikkel 2 at de ”gamle” bestemmelsene om spesifikasjoner for godkjente tilsetningsstoffer i direktivene 2008/84/EF, 2008/60/EF og 2009/10/EF, alle med tilhørende endringsdirektiver, oppheves fra 1. desember 2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten medfører regeltekniske forenklinger og en ytterligere harmonisering av rettsområdet på unionsnivå, noe som må antas å ha en overvekt av positive administrative, økonomiske og andre konsekvenser for virksomhetene, myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten har vært på høring, og ingen høringsinstanser hadde merknader.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 16. mars 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2012
Anvendelsesdato i EU
01.12.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 45-339
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0231
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro