Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for titandioksid (E 171)

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjoner for titandioksid (E 171)

(Draft) Commission Regulation amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for titanium dioxide (E 171)

Siste nytt

Innsigelse (veto) med pressemelding vedtatt av Europaparlamentet 8.10.2020

Europaparlamentet har satt foten ned for et kommisjonsforslag om bruk av titandioksid (E 171) som tilsetningsstoff matvarer. Parlamentet viser blant annet til at Frankrike har forbudt salg av matvarer som inneholder titandioksyd fra 1. januar 2020, et forbud som er støttet av en europeisk underskriftskampanje. Forslaget er tidligere i år blitt godkjent av EUs mattrygghetsbyrå og av Kommisjonens ekspertkomite med representanter for EUs medlemsland, men trengte Rådets og Europaparlamentets godkjenning for å bli vedtatt. Kommisjonen må nå trekke eller endre forslaget.

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert4.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer spesifikasjonene til tilsetningsstoffet ttitandioksid (E 171).

Artikkel 32 i forordning 1333/2008 sier at alle tilsetningsstoffene som var godkjente før 2009 skal revalueres. Forordning (EU) nr. 257/2010 gir rammene for reevalueringsprogrammet. Her beskrives EFSAs rammer for i hvilken rekkefølge tilsetningsstoffene skal risikovurderes og hvordan.

EFSA publiserte i 2016 revurderingen av titandioksid, og opprettholdt da en ikke spesifisert akseptabelt daglig inntak (ADI), dvs. TiO2 har ingen grenseverdi og kan settes til næringsmidler i tilfredsstillende mengder (q.s.), men EFSA anbefaler ytterligere toksikologisk testing for å etablere en ADI for tilsetningsstoffet titandioksid (E 171). EFSA anbefaler også at spesifikasjonene for titandioksid bør oppdateres mht. partikkelstørrelse og grenseverdiene for tungmetall.

I juli 2019 publiserte EFSA en vitenskapelig anbefaling om endringer av spesifikasjonene for titandioksid (E 171) hvor fordelingen av partikkelstørrelse og nye grenseverdier for tungmetaller er inkludert. Ved hjelp av et elektronmikroskop kan man måle hvor mange partikler som er under 200 nm i titandioksidpulveret, og fordelingen av disse partiklene. Rettsakten stiller flere meget detaljerte betingelser til pulverets oppbygning og sammensetning.

EFSA foreslår å endre nåværende definisjonen for titandioksid slik at det inneholde små mengder (<0,5%) av bestanddelen partikkelvekst og krystallfasekontrollmidler (aluminiumoksid, natrium- eller kalium i kombinasjon med fosfat), men det har ingen overflatebehandling eller belegg.

EFSA mener at kaliumaluminiumsilikatbaserte perlemorspigmentene basert på titandioksid, ikke oppfyller definisjonen av tilsetningsstoffet titandioksid (E 171). Derfor bør ikke titandioksid som brukes til fremstilling av disse pigmentene inkluderes i spesifikasjonene. I de nye renhetskriteriene og spesifikasjonene for titandioksid er perlemorspigmentene utelukket.

EFSA foreslår også at grenseverdier for følgende tungmetaller As, Pb og Hg- arsen, bly og kvikksølv blir senket. Dette er tatt til følge i de nye spesifikasjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den aktuelle oppdateringen er basert på anbefalninger fra EFSA. Endringene vil gi redusert helsemessig risiko.

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne denne endringen

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet