Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 509/2013 av 3. juni 2013 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av visse tilsetningsstoffer i enkelte alkoholholdige drikker

Commission Regulation (EU) No 509/2013 of 3 June 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of several additives in certain alcoholic beverages

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til visse næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Saken gjelder plassering av polske vinprodukter i matvarekategori 14, Drikker. Endringen skjer på bakgrunn av en søknad fra National Council of Viticulture and Mederay of Poland. Polsk forordning om vin inneholder visse alkoholholdige drikker som er laget, eller delvis laget, av andre frukter enn vindruer. Disse produktene er derfor ikke i henhold til definisjonen av vin i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 om en felles organisasjon av jordbruksmarkedene og om særlige bestemmelser av visse jordbruksprodukter. Aromatiserte vinprodukter i polsk forordning er heller ikke dekket av Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 om aromatiserte viner, aromatiserte vannbaserte drikker og aromatiserte vinprodukter. Polen har bedt om endringer i matvarekategori 14, slik at deres vinprodukter lettere kan plasseres i de riktige undergruppene. Endringen berører matvarekategoriene 14.2.4 Fruktvin og made wine og 14.2.8 Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 %.Fordi endringen i unionslisten ikke er forventet å ha en effekt på menneskers helse, behøves det ikke å søke om en vurdering fra EFSA.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft i EU 24. juni 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov før endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:

Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske-, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet i øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.06.2013
Anvendelsesdato i EU
11.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 267-270
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.12.2013
Anvendes fra i Norge
17.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0509
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro