Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/647 av 24. april 2015 om endring og korrigering av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av visse tilsetningsstoffer i mat

Commission Regulation (EU) 2015/647 of 24 April 2015 amending and correcting Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain food additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Unionslistene for tilsetningsstoffer til bruk i næringsmidler er basert på godkjente tilsetningsstoffer i samsvar med Europaparlament- og Rådsdirektivene 94/35 / EF, 94/36 / EF, og 95/2 / EF, og i overensstemmelse med artikkel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. På grunn av problemene som oppstod under overføringene av tilsetningsstoffene til det nye kategoriseringssystemet gitt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, er enkelte feil oppdaget og bør korrigeres, mens andre bestemmelser må bli ytterligere avklart.

I dette utkastet til endring av unionslistene er det 23 endringer. Endringene variere fra hvilken kjemisk struktur tilsetningsstoffet har, til tyggbare kosttilskudd.

Ingen av endringene vil medføre en økt helsemessig risiko, og derfor er ikke EFSA blitt bedt om risikovurdering.

I de tilfellene hvor Norge ikke har implementert de forutgående endringene i næringsmiddelkategoriene, vil de foreslåtte endringene i denne forordningen bli satt på vent.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene fører hverken til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen da saken gjelder oppretting av feil som oppstod under overføringen av tilsetningsstoffene fra de tre direktivene 94/35 / EF, 94/36 / EF, og 95/2 / EF til forordning 1333/2008 om tilsetningsstoffer.

Endringene medfører heller ikke økt helsemessig risiko eller ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at endringene ikke fører til økt helsemessig risiko ved oppretting av feil som oppstod under overføringen av tilsetningsstoffene fra de tre direktivene 94/35 / EF, 94/36 / EF, og 95/2 / EF til forordning 1333/2008 om tilsetningsstoffer. Mattilsynet anser forslaget som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.04.2015
Anvendelsesdato i EU
15.05.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2015
Anvendes fra i Norge
27.10.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0647
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro