Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjonene for trikalsiumfosfat (E 341 (iii))

(Draft) Commission Regulation amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for tricalcium phosphate (E 341 (iii))

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 er der fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(2) Disse specifikationer kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3) Der blev den 28. september 2018 indgivet en ansøgning om ændring af specifikationerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet tricalciumphosphat (E 341(iii)). Ansøgningen blev gjort tilgængelig for medlemsstaterne, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(4) I de nuværende EU-specifikationer er det fastsat, at tricalciumphosphat (E 341(iii)) fremstilles ved neutralisering af phosphorsyre med calciumhydroxid. Ansøgeren anmoder om, at neutralisering med calciumcarbonat medtages som et alternativ.

(5) Calciumhydroxid fremstilles ifølge ansøgeren ved kalcinering af calciumcarbonat, hvilket kunne undgås, hvis calciumcarbonat blev anvendt direkte som udgangsmateriale. Ansøgeren hævder, at den største fordel ved at anvende calciumcarbonat direkte er, at det reducerer den energimængde, der er nødvendig for produktionen, hvilket resulterer i en mere bæredygtig produktionsproces. Ifølge ansøgeren fører begge produktionsprocesser til samme slutprodukt, tricalciumphosphat (E 341(iii)), hvilket betyder, at det ikke indeholder andre urenheder end dem, der er specificeret i forordning (EU) nr. 231/2012.

(6) Ansøgningen blev drøftet af arbejdsgruppen af regeringseksperter vedrørende tilsætningsstoffer. Under hensyntagen til de oplysninger, som ansøgeren har fremlagt, og feedbacken fra denne arbejdsgruppe fandt Kommissionen, at den foreslåede ændring af specifikationerne for tricalciumphosphat (E 341(iii)) ikke kan få virkninger for menneskers sundhed.

(7) Da anvendelsen af calciumcarbonat som et alternativ til calciumhydroxid i fremstillingen af tricalciumphosphat (E 341(iii)) er en opdatering af EU-listen, som ikke kan få virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at anmode om en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008, og specifikationerne bør ændres.

(8) Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet