Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/763 av 9. juni 2020 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjoner for trikalsiumfosfat (E 341 (iii))

Commission Regulation (EU) 2020/763 of 9 June 2020 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for tricalcium phosphate (E 341 (iii))

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer spesifikasjonene til tilsetningsstoffet tri-kalsiumfosfat (E 341 (iii)).

Søknaden om endrede spesifikasjoner for tri-kalsiumfosfat ble sendt kommisjonen i september 2018. De nåværende spesifikasjonene fastsetter at tri-kalsiumfosfat (E 341 (iii)) oppnås i en totrinns prosess. Først blir kalsiumkarbonat kalsinert til kalsiumhydroksid, så blir kalsiumhydroksid nøytralisert fosforsyre for å danne tri-kalsiumfosfat. Søkeren ber om at direkte nøytraliseringen av kalsiumkarbonat med fosforsyre for å danne tri-kalsiumfosfat blir inkludert som et alternativ. Søker hevder at den nye produksjonsmetoden reduserer energibruken, og gir en mer bærekraftig produksjonsprosess.

Den foreslåtte endringen av spesifikasjonene for tri-kalsiumfosfat (E 341 (iii)) vil ikke medføre noen økt helsemessig risiko av betydning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2020
Anvendelsesdato i EU
30.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2021
Anvendes fra i Norge
06.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0763
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro