Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/327 av 2. mars 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 om krav til omsetning og betingelser for bruk av tilsetningsstoff som preparater

Commission Regulation (EU) 2015/327 of 2 March 2015 amending Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards requirements for the placing on the market and conditions of use of additives consisting of preparations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 02.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.03.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Fôrtilsetningsstoff kan tilsettes fôr enten som preparat eller via en premiks. Preparater kan bare inneholde teknologoske tilsetningsstoffer som skal stabilisere eller hjelpe aktiv substans i preparatet. Eksempler på dette er stoffer som skal motvirke støving eller holde aktiv substans stabilt. Premikser kan inneholde alle typer godkjente fôrtilsetningsstoff (ett eller flere) blandet med en bærersubstans som kan være vann eller en fôrvare. En premiks kan ikke utfôres direkte, men skal blandes inn som en del av et fullfôr. Hittil har kravene til merking av fôrtilsetningsstoff i et preparat vært mindre detaljert enn for fôrtilsetningsstoff i en premiks. Denne rettsakten presiserer hvilke merkeopplysninger som er nødvendig og sidestiller kravene til merking av preparat og premiks. Rettsakten presiserer rollen de ulike substanser som inngår i et preparat har og klargjør skillet mellom fôrtilsetningsstoff i et preparat og gitt i en premiks. Rettsakten medfører endringer både i annex III (spesielle merkekrav) og IV (generelle bruksbestemmelser) i Forordning (EC) No 1831/2003.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i vedlegg III og IV til forskrift 12. april 2005 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten setter krav til merking av preparater og premikser og dette må fôrindustrien forholde seg til gjennom å utvide merkingen slik at den oppfyller kravene. Tilsynet må gjøre seg kjent med de nye kravene til merking. Utover dette vil ikke rettsakten medføre noen økt tilsynsaktivitet for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet finner presiseringer og endringsforslag i rettsakten nyttig og avklarende. Det er fornuftig med mer likestilte krav til merking av fôrtilsetningsstoff i et preparat og i en premiks. Bedre merking vil gjøre det lettere for dyreeier å ha oversikt over alle tilsetningsstoff dyra får i seg og dette er viktig for å unngå overdosering eller unødvendige tilsettinger.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2015
Anvendelsesdato i EU
23.03.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.06.2015
Anvendes fra i Norge
23.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0327
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro