Tilsetningsforordningen for dyrefôr: godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1470 av 5. september 2022 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 og alfa-galaktosidase framstilt av Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping, og prydfugler (innehaver av godkjenningen Industrial Técnica Pecuaria S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1470 of 5 September 2022 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 and alpha-galactosidase produced by Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, minor poultry species for fattening and reared for laying, and ornamental birds (holder of the authorisation Industrial Técnica Pecuaria S.A.)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma longibrachiatum (CBS 139997) og alpha-galactosidase produsert ved hjelp av Aspergillus tubingensis/Aspergillus niger (ATCC SD 6740). Preparatet er godkjent som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen) for slaktekylling, livkylling, mindre fjørfearter til slakt og verping, og prydfugler. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt minsteinnhold for effekt på 18 AXC/14 GALU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.09.2022
Anvendelsesdato i EU
26.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet