Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/627 av 20. april 2018 om retting av visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2018/627 of 20 April 2018 correcting certain language versions of Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2018)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler retting av språket i den tyske, greske og tsjekkiske oversettelsene av 1333/2008. Dette har ingen betydning for norsk regelverk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ingen gjennomføring i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer ikke tilsetningsstofforskriften.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.04.2018
Anvendelsesdato i EU
14.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0627
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro