Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1676 av 7. oktober 2019 om retting av enkelte språkversjoner av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2019/1676 of 7 October 2019 correcting certain language versions of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2020)

Saken omhandler retting av språket i den tjekkiske, lettiske og slovakiske oversettelsene av 1333/2008. Dette har ingen betydning for norsk regelverk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ingen gjennomføring i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer ikke tilsetningsstofforskriften.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.10.2019
Anvendelsesdato i EU
28.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2020
Anvendes fra i Norge
30.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1676
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro