Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/138 av 29. januar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1356/2004, (EF) nr. 1464/2004, (EF) nr. 786/2007, (EF) nr. 971/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1118/2010, (EU) nr. 169/2011, (EU) nr. 888/2011 og (EU) nr. 667/2013 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av tilsetningsstoffer i fôrvarer

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/138 av 29. januar 2019 amending Regulations (EC) No 1356/2004, (EC) No 1464/2004, (EC) No 786/2007, (EC) No 971/2008 and Implementing Regulations (EU) No 1118/2010, (EU) No 169/2011, (EU) No 888/2011 and (EU) No 667/2013 as regards the name of the holder of the authorisation for feed additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2019)

Sammendrag av innhold
I følge forordning (EU) nr. 1831/2003 art. 4 må den som søker en godkjenning være etablert i EU, eller ha en representant i EU. I forbindelse med Brexit er det en rekke tilsetningsstoffer hvor innehaver av godkjenningen er fra Storbritania. Innehaver av godkjenningene må derfor endres til en innehaver etablert i EU. "Eli Lilly and Company Ltd." er innehaver av en rekke godkjenninger som nå endres til Elanco GmbH. Elanco GmbH er en avdeling av Eli Lilly Company Ltd. som er etablert i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.01.2019
Anvendelsesdato i EU
19.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2019
Anvendes fra i Norge
24.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0138
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro