Tilsetningsstoff i fôrvarer: godkjenning av hvit eterisk kamferolje og kaneltinktur

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1451 av 1. september 2022 om godkjenning av hvit eterisk kamferolje fra Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. og kaneltinktur fra Cinnamomum verum J. Presl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1451 of 1 September 2022 concerning the authorisation of camphor white essential oil from Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. and cinnamon tincture from Cinnamomum verum J. Presl. as feed additives for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder re-godkjenning av eterisk olje fra hvit kamfer og tunktur fra kanel som aromastoff for alle dyr. Dette er tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er søkt godkjent etter nytt regelverk. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer dem som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet skal merkes med anbefalt størsteinnhold for de ulike dyrekategoriene, utenom for katt hvor det er satt et størsteinnhold på 22 mg/kg fullfôr. Tilsetningsstoffet har en kjent aromaeffekt i mat og det forventes at det har samme effekt i fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Anvendelsesdato i EU
22.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet