Tilsetningsstoff i fôrvarer: godkjenning av hvit eterisk kamferolje og kaneltinktur

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1451 av 1. september 2022 om godkjenning av kvit eterisk kamferolje frå Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. og kaneltinktur frå Cinnamomum verum J. Presl. som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1451 of 1 September 2022 concerning the authorisation of camphor white essential oil from Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. and cinnamon tincture from Cinnamomum verum J. Presl. as feed additives for all animal species

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder re-godkjenning av eterisk olje fra hvit kamfer og tunktur fra kanel som aromastoff for alle dyr. Dette er tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er søkt godkjent etter nytt regelverk. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer dem som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet skal merkes med anbefalt størsteinnhold for de ulike dyrekategoriene, utenom for katt hvor det er satt et størsteinnhold på 22 mg/kg fullfôr. Tilsetningsstoffet har en kjent aromaeffekt i mat og det forventes at det har samme effekt i fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.09.2022
Anvendelsesdato i EU
22.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet