Tilsetningsstoff til fôrvarer: endring av navn på innehaver av to godkjenninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/268 av 23. februar 2022 om endring av gjennomføringsforordning EU) 2016/898 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av et preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) som fôrtilsetningsstoff, og av (EU) 2018/982 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som fôrtilsetningsstoff

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/268 f 23 February 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2016/898 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis (ATCC 53757) and its protease (EC 3.4.21.19) as a feed additive and Implementing Regulation (EU) 2018/982 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of benzoic acid, calcium formate and fumaric acid as a feed additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av innehaver av godkjenningene av fôrtilsetningsstoff godkjent i forordningene 2016/898 og 2018/982 fra Novus Europe SA/NV til Novus Europe NV.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.02.2022
Anvendelsesdato i EU
16.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0268
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro