Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om montansyreestere (E 912)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 957/2014 av 10. september 2014 om endring av vedlegg II europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til fjerning av montansyreestere (E 912)

Commission Regulation (EU) No 957/2014 of 10 September 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the removal of montan acid esters (E 912)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 ved at montansyreestere (E 912) fjernes fra listene.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Montansyreestere (E 912) er en voks som er godkjent som overflatebehandlingsmiddel på sitrusfrukter, meloner, papaya, mango, avokado og ananas i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

European Food Safety Authority (EFSA) skal i følge artikkel 32 (1) i forordning (EF) nr. 1333/2008 gjennomføre en ny risikovurdering for alle tilsetningsstoffer som allerede var godkjente før 20. januar 2009.

For dette formålet er et re-evalueringsprogram for tilsetningsstoffer fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010. I henhold til dette re-evalueringsprogrammet skal evaluering av andre tilsetningsstoffer enn farge- og søtstoffer gjennomføres innen 31. desember 2018. Enkelte tilsetningsstoffer i næringsmidler, inkludert montansyreestere (E 912), har en høyere prioritet og skal revurderes tidligere.

Re-evalueringsprogrammet setter også krav til næringsmiddelprodusentene og eventuelle andre interesserte om innlevering av data relatert til re-evaluering av et tilsetningsstoff innen fristen satt av EFSA. Denne fristen var for montansyreestere (E 912) 1. juni 2012.

I EFSAs re-evaluering av montansyreestere kommer det frem at ingen data har blitt formidlet, hverken når det gjelder toksisitet eller bruk. EFSA konkluderer med at en re-evaluering ikke lar seg gjennomføre.

Artikkel 6 (5) i forordning (EU) nr. 257/2010 fastsetter at dersom nødvendig informasjon for gjennomføring av re-evaluering av et bestemt tilsetningsstoff ikke er levert innen fastsatte frister, kan tilsetningsstoffet fjernes fra unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 (3) i forordning (EF) nr. 1333/2008. Følgelig bør spesifikasjonene til dette tilsetningsstoff også bli fjernet fra forordning (EU) nr. 231/2012.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 10.september 2014, dvs. 1.oktober 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at endringene ved at godkjenningen av montansyreestere (E 912) blir trukket tilbake verken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen, forbrukerne eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener fjerning av montansyreestere (E 912) ikke er noen helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.09.2014
Anvendelsesdato i EU
01.10.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2015
Anvendes fra i Norge
23.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0957
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro