Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/98 av 22. januar 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 angående kalsiumsorbat (E 203)

Commission Regulation (EU) 2018/98 of 22 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards calcium sorbate (E 203)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2018)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler tilbaketrekking av kalsiumsorbat fra regelverket. Kalsiumsorbat trekkes tilbake pga. manglende data og dermed manglende grunnlag for reevaluering. Tilsetningsstoffer som ikke lenger er godkjent tilsetningsstoff i tilsetningsstofforskriften må fjernes. Det innebærer at alle oppføringene av kalsiumsorbat i vedlegg II og vedlegg III i 1333/2008 og i vedlegget til forordning 231/2012 fjernes.

I dag blir kalsiumsorbat brukt i et nisjeprodukt og industrien har fått en overgangstid til å finne et alternativt konserveringmiddel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten fører til at ikke godkjente tilsetningsstoffer fjernes fra regelverket.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 22.01.2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.01.2018
Anvendelsesdato i EU
12.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2018
Anvendes fra i Norge
30.04.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0098
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro