Tilsetningsstoffer i matvarer: propionsyre - propionater (E 280-283) i tortillaer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/683 av 2. mai 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av propionsyre og propionater i (E 280 – 283) i tortillaer

Commission Regulation (EU) 2016/683 of 2 May 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of propionic acid — propionates (E 280-283) in tortillas

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.3.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer til næringsmidler. Vedlegg II til denne forordningen fastsetter en unionsliste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i matvarer og deres bruksbetingelser.

Det ble 14. juli 2015 sendt inn en søknad sendt om bruk av kalsiumpropionat (E282) som konserveringsmiddel til tortillaer.

Tortillaer har høy fuktighet og blir fort ødelagt av muggsopp. Bruk av propionat er nødvendig for å forlenge holdbarheten. Propionsyre og priopinater (E280-E283) er mye brukt for å hindre vekst av muggsopp i bakervarer, på grunn av deres minimale virkning på gjær og på lukt og smak av det endelige produktet.

European Food Safety Authority (EFSA) re-evaluerte propionsyre (E 280), natriumpropionat (E 281), kalsiumpropionat (E 282) og kaliumpropionat (E 283) i 2014. EFSA konkluderte med at det ikke er sikkerhetsbekymringer knyttet til disse stoffene innenfor deres nåværende godkjente bruksområder og bruksnivåer i de konsentrasjonene som er tillatt. Bruk av propionater i tortillaer er en utvidelse, som ikke vil føre til ytterligere eksponering ut over den som EFSA har lagt til grunn fordi EFSAs vurdering dekker hele næringsmiddelkategori «07.1 Brød og rundstykker».

Siden denne utvidelsen av tillatt bruk av propionat i næringsmiddelkategori 07.1 er en oppdatering av unionslisten, som ikke fører til økt helsefare, er det ikke nødvendig å søke omm ny uttalelse fra EFSA.

Vedlegg II til forordning (EU) nr 1333/2008 endres tilsvarende:

I del E, i vedlegg II, i næringsmiddelkategori "07.1 Brød og rundstykker" tillates propionsyre og propionater (E 280-283) i tortillaer inntil maksimal mengde 2000 mg/kg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene fører ikke til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Godkjenning av bruk av propionater i tortillaer er en utvidelse, men vil ikke føre til ytterligere eksponering og heller ikke til økt helsefare.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene i SCOPAFF 4. februar 2016. Rettsakten er ennå ikke fastsatt av Europakommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.05.2016
Anvendelsesdato i EU
23.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 446-447
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0683
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro