Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1461 av 28. september 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruken av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskudd

Commission Regulation (EU) 2018/1461 of 28 September 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of Low-substituted hydroxypropyl cellulose (L-HPC) in food supplements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Endringen omhandler godkjenning av et nytt tilsetningsstoff, lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC).

L-HPC er et stoff som nå blir godkjent som overflatebehandlingsmiddel (stoffer som, når de påføres et næringsmiddels overflate, gir næringsmiddelet et skinnende utseende eller danner et beskyttende lag) i kategori 17 kosttilskudd.

Godkjenningen er i samsvar med vedlegg II og III til forordning (EF) nr.1333/2008.

Ettersom alle tilsetningsstoffene skal ha spesifikasjoner, blir L-HPC oppført i forordning (EU) nr. 231/2012 som fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr.1333/2008.

Artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr.1333/2008 fastsetter at alle næringsmiddeltilsetninger som var godkjent i Unionen før 20. januar 2009, vil bli underlagt en ny risikovurdering foretatt av "Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet" (EFSA)

EFSA har gjennomført en risikovurdering og konkludert at den forslåtte anvendelsen i kosttilskudd i fast form med maksimum brukergrense på 20000 mg/kg (typisk brukermengde på 10000 mg/kg) ikke vil føre til helsemessig risiko av betydning.

L-HPC er tildelt E nummer E 463a, og tilordnet den teknologisk funksjonen som overflatebehandlingsmiddel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for verken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir næringsmiddelprodusenten et alternativ til andre allerede godkjente overflatebehandlingsmidler på kosttilskudd i fast form.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2018
Anvendelsesdato i EU
21.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1461
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro