Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/141 av 21. januar 2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut

Commission Regulation (EU) 2022/141 af 21 January 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sodium carbonates (E 500) and potassium carbonates (E 501) in unprocessed cephalopods

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2022)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har mottatt søknad om godkjenning av bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) som surhetsregulatorer i ubearbeidet blekksprut.

Natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) er godkjent for bruk som tilsetningsstoffer i en rekke næringsmiddelkategorier, jf. vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. De er blant annet godkjent for bruk i næringsmiddelkategori 9.2. "Bearbeidet fisk og fiskeprodukter, inkludert bløtdyr og krepsdyr".

Karbonater oppfyller de samme teknologiske behovene som fosforsyre, fosfater, di-, tri- og polyfosfater (E 338 - 452). Godkjenningen av fosfatene er begrenset til til 5000 mg/kg i fryste og dypfryste bløtdyr og krepsdyr. Produksjonsprosessen for blekksprut innebærer lakebehandling med en lake som inneholder salt, sitrater og karbonater med en maksimal konsentrasjon på 3 %. Denne konsentrasjonen er egnet for å regulere badets surhet i 2-3 dager.

Denne behandlingen øker vanninnholdet i blekkspruten, endrer teksturen til produktet og bevarer fargen. Dampkokt blekksprut som er behandlet med karbonater og sitrater, gir bedre organoleptiske egenskaper som mykere kjøtt, bedre smak og lettere farge enn dampkokt blekksprut som bare er behandlet med sitrater. Søkeren viser til at den foreslåtte bruken av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) som surhetsregulatorer i stedet for fosfater, forbedrer de organoleptiske egenskapene til blekksprut og forbrukernes oppfatninger av produktet.

Natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) ble risikovurdert i 1990 og akseptabelt daglig inntak (ADI) ble satt til "ikke spesifisert". Begrepet "ikke spesifisert" betyr at stoffet, på grunnlag av tilgjengelige toksikologiske, biokjemiske og kliniske data og det totale daglige inntaket av stoffet på grunn av dets naturlige tilstedeværelse og dagens bruk i næringsmidler på de nivåene som er nødvendige for å oppnå ønsket teknologisk effekt, ikke utgjør en helsefare. Fordi natriumkarbonater og kaliumkarbonater heller ikke er prioritert i re-evalueringsprogrammet (EF) nr. 257/2010, er Europakommisjonen av den oppfatning at utvidet bruk av karbonater i ubearbeidet blekksprut kan godkjennes uten en risikovurdering fra EFSA.

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruken av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) som surhetsregulatorer i næringsmiddelkategori 09.1.2 "Ubearbeidet bløtdyr og krepsdyr" i vedlegg II til forordning (EF) nr.1333/2008. For å begrense bruken av fosfater til frosne og hurtigfryste bløtdyr og krepsdyr, blir bruken av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) begrenset til bruk i ubearbeidet blekksprut som ikke behandles med fosforsyre, fosfater, di-, tri- og polypfosfater (E 338 - 452).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringer eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den aktuelle oppdateringen medfører ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne forslaget til utvidet bruk av karbonater i ubearbeidet blekksprut.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.01.2022
Anvendelsesdato i EU
23.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet