Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/97 av 22. januar 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av søtstoff i finere bakervarer

Commission Regulation (EU) 2018/97 of 22 January 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in fine bakery wares

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2018)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler tilbaketrekking av godkjennelse av søtstoffene med bruksbegrensningene «til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» i kategori 7.2 finere bakervarer.

Begrensningen «Bare fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» er i realiteten en godkjenning av søtstoff i bakervarer for diabetikere. Søtstoffene blir tatt ut som følge av utfasing av særnær-direktivet.

Det vitenskapelige grunnlaget for å fastsette krav om spesifikke sammensetninger i matvarene til personer som lider av diabetes er ikke tilstrekkelig.

Godkjenningen av søtstoff i finere bakervarer har vært basert på det teknologiske behovet for å lage søte bakervarer til diabetikere. Når begrensningen faller bort vil fortsatt godkjenning gi en økt og ukjent eksponering av søtstoffer hos forbruker.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
For å unngå en fortsatt godkjenning gir økt og ukjent eksponering av søtstoffer hos forbruker, støtter vi kommisjonsforslaget om å fjerne godkjenningen søtstoffene i finere bakervarer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 22.01.2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.01.2018
Anvendelsesdato i EU
12.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2018
Anvendes fra i Norge
30.04.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0097
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro