Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1270 av 14. juli 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker

Commission Regulation (EU) 2017/1270 of 14 July 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of potassium carbonate (E 501) on peeled, cut and shredded fruit and vegetables

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder Kommisjonens forslag til endring av vedlegg II i forordning (EC) nr. 1333/2008 - unionslisten over tilsetningsstoffer godkjent til bruk i definerte næringsmiddelkategorier, samt bruksbetingelser, når det gjelder kaliumkarbonat (E501) i frukt og grønnsaker.

Søker hevder at bruken av Kaliumkarbonat i oppskåret frukt og grønnsaker, næringsmiddelkategori 04.1.2, øker holdbarhetstiden og får produktene til å se friskere ut. Søker mener også at økt holdbarhetstid vil redusere matsvinn.

Tilsetningsstoffer som tilhører gruppe I, definert i del C i unionslisten (vedlegg 2) er ikke generelt godkjent i oppskåret frukt og grønnsaker, men de få tilsetningsstoffene som er godkjente, er hovedsakelig fra denne gruppen. Kaliumkarbonat tilhører gruppe I, definert i del C i vedlegg 2.

EFSA ("European Food Safety Authority") har vurdert at det ikke er knyttet helsefare til utvidet bruk av kaliumkarbonat i oppskåret frukt.

Hvordan vurderer mattilsynet saken?

Selv om det ikke er knyttet helsefare til bruken av kaliumkarbonat i frukt og grønnsaker, var Mattilsynet i denne saken bekymret for om bruken kunne villede forbruker til f.eks.å tro at fruktsalaten på hotellet fremstår ferskere enn den er.

EFSA vurderer verken villedning eller andre effekter som redusert matsvinn når de risikovurderer tilsetningsstoffer. Kommisjonens arbeidsgruppe, der Mattilsynet deltar, diskuterte både villedningsaspektet og ønske om å redusere matsvinn.

Mattilsynte har falt ned på, etter forsikringer fra søker om at næringsinnholdet, dvs. vitaminer og mineraler ikke går tapt ved lang holdbarhetstid, å vektlegge mulighetene for redusert matsvinn.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at godkjenning av Kaliumkarbonat i oppskåret frukt og grønnsaker ikke har noen betydning for næringen, eller vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at godkjenning av Kaliumkarbonat i oppskåret frukt og grønnsaker ikke har noen betydning for næringen, eller vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 103-104
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2017
Anvendes fra i Norge
26.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1270
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro