Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polyoler i visse energireduserte sukkervarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1175 av 16. juli 2021 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av polyoler i visse energireduserte sukkervarer

Commission Regulation (EU) 2021/1175 of 16 July 2021 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regard the use of polyols in certain energy-reduced confectionery products

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.7.2021)

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer bruksbetingelsene med hensyn til bruk av polyoler i visse energireduserte sukkervarer. 

Forordningen fastsetter endringer i vedlegg II, del E (postivlisten) til tilsetningsstoff-forordningen (EF) nr. 1333/2008 slik at det blir tillatt å bruke polyoler i sukkervarer som sukkertøy og lignende harde godterier som lollipop, tyggepastiller, fruktgummi og marshmallows, lakris, nougat, marsipan og mikro-pastiller for å gi frisk pust og forfriskende «sterke» halstabletter som «Fisherman's friend».

I vedlegg II, kategori 05.2 «Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust» er gruppe IV «Polyoler» godkjent quantum satis (Q.S.) med følgende fem begrensninger:

  • Bare produkter uten tilsatt sukker,
  • Bare stivelsesbaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker,
  • Bare smørepålegg basert på kakao, tørket frukt, melk eller fett, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker,
  • Bare sukkervarer basert på kakao eller tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker, og
  • Bare krystallisert frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker.

Polyoler er søtstoffer med lavt kaloriinnhold, dvs. de gir mindre energi fordi de har en lav absorbsjonsgrad. Innholdet av energi vil derfor være mye lavere per vektenhet. Polyoler kan helt eller delvis erstatte sukker med høyt kaloriinnhold i visse konfektprodukter. Dette fører til en reduksjon i kaloriinnholdet og forbrukerne kan få energireduserte produkter i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Kombinasjonen polyoler og sukker i energireduserte sukkervarer gir sødme til produktene og organoleptiske egenskaper som ikke kan oppnås med andre ingredienser eller ved bruk av polyoler alene.

En begrenset bruk av polyoler som søtstoff i næringsmidler er akseptabel, forutsatt at deres lakserende virkning er tatt i betraktning.

Forordning (EF) nr. 1333/2008 tillater vanligvis ikke bruk av polyoler i drikkevarer på grunn av deres lakserende virkning. Imidlertid vil polyoler som blir benyttet i fast føde, som i sukkervarene som er omfattet i søknaden, sannsynligvis ikke ha lakserende virkning forutsatt at inntaket er under 20 gram polyoler pr. dag. Regelverket har allerede åpnet for bruk av polyoler i enkelte sukkervarer. 

Utvidet bruk av tilsetningsstoffer skal som hovedregel risikovurderes av EFSA. Dette er ikke nødvendig dersom en endring i bruken ikke har betydning for folkehelsen. Den foreslåtte utvidelsen av bruksbetingelsene i sukkervarene vil overlappe med flere av produktene som det allerede kan brukes polyoler i. Utvidelsen av bruk vil derfor ikke føre til noen økt helserisiko.

For å sikre tilstrekkelig informasjon for forbrukerne, skal merkingen av matvarer som er tilsatt polyoler over 10 prosent og godkjent i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, omfatte den obligatoriske merkingen «Overdrevet inntak kan ha avførende virkning», jf. artikkel 10 og vedlegg III til matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Den aktuelle oppendringen medfører ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.  

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne forslaget til utvidet bruk av polyoler i visse energireduserte sukkervarer.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.07.2021
Anvendelsesdato i EU
08.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet