Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/479 av 1. april 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av steviolglykosid (E960) som søtstoff i visse drikker med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker

Commission Regulation (EU) 2016/479 of 1 April 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of steviol glycosides (E 960) as a sweetener in certain energy-reduced or with no added sugars beverages

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.11.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer som kan brukes til næringsmidler. Vedlegg II til forordningen inneholder en liste over tilsetningsstoffer som kan anvendes til næringsmidler og bruksbetingelser for disse.

I forordningen som foreligger blir søtstoffet steviolglykosid (E960) innført i vedlegg II og godkjent for bruk i underkategori 14.1.5.2 ‘annet’ til næringsmiddelkategori 14.1.5 «kaffe, te, urtete og fruktte…..», med begrensingen: «Kun tillatt i produkter med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker».

Steviolglykosid er et (kalorifritt) søtstoff og kan brukes for å erstatte sukker i visse drikkevarer, og dermed redusere kaloriinnholdet i produktene. Steviolglykosid gir sødme uten å levere ekstra kalorier til det endelige produktet, som tilbyr forbrukerne energireduserte eller uten tilsatt sukker produkter, i samsvar med artikkel 7 i forordning 1333/2008.

EUs risikovurderingsorgan (EFSA) har evaluert steviolglykosid som tilsetningsstoff og etablerte et ADI (anbefalt daglig inntak) på 4 mg/kg kroppsvekt/dag. Med hensyn til et utvidet bruk har EFSA revaluert eksponeringen for steviolglykosid og konkludert med at det ikke er fare for overskridelse av ADI. Med hensyn til at produkter i matvarekategori 14.1.5.2 ikke er ment for konsumpsjon av småbarn, anses den foreslåtte bruken og mengdene av søtstoffet ikke å utgjøre en helsemessig risiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at bruk av steviolglykosid i matvarekategori 14.2.5.2 (varme drikker), ikke fører til en økt helsemessig risiko av bekymring. Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Næring- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet legger til grunn at utvidet bruk av steviolglykosid i matvarekategori 14.1.5.2 ikke medfører økt helsemessig risiko av betydning. Bruk av søtstoffet i denne kategorien gir forbrukerne muligheter til å velge produkter med redusert kaloriinnhold.

På nåværende tidspunkt er Mattilsynet ikke bekymret over bruk av steviolglykosid i mat, men vi bør være oppmerksom på at det stadig kommer nye søknader om bruk av stoffet og at det kan lede til at samlet eksponering kan nærme seg eller overskride ADI.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.04.2016
Gjennomføringsfrist i EU
22.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 19.7.2018, p. 33-35
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2016
Anvendes fra i Norge
31.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0479
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro