Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) som søtstoff

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/335 av 27. februar 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av steviolglykosider (E 960) som søtstoff i visse sukkervarer med redusert energiinnhold

Commission Regulation (EU) 2017/335 of 27 February 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of steviol glycosides (E 960) as a sweetener in certain energy-reduced confectionery products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer som kan brukes til næringsmidler. Vedlegg II til forordningen inneholder en liste over tilsetningsstoffer som kan anvendes til næringsmidler og bruksbetingelser for disse.

I forordningen som foreligger blir søtstoffet steviolglykosid (E960) innført i vedlegg II og godkjent for bruk i underkategori 05.2 «andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust», med begrensingene for :

• 360 mg/ kg steviolglykosid i «bare i sukkervarer uten tilsatt sukker», «bare i harde sukkertøy og kjærlighet på pinne med redusert energiinnhold», «bare i myke sukkervarer (tyggbare sukkertøy, frukt vingummi og skumputer/marshmellows med redusert energiinnhold», «bare lakris med redusert energiinnhold», «bare nougat med redusert energiinnhold», og «bare marsipan med redusert energiinnhold»,

• 670 mg/ kg steviolglykosid i «bare i forfriskende halspastiller med sterk smak med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker»

• 2000 mg/ kg steviolglykosid i bare i svært små pastiller for frisk pust med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker»

Steviolglykosid er et (kalorifritt) søtstoff og kan brukes for å erstatte søtsmak i visse sukkervarer, og dermed redusere kaloriinnholdet i produktene. Steviolglykosid gir sødme uten å levere ekstra kalorier til det endelige produktet, som tilbyr forbrukerne energireduserte eller uten tilsatt sukker produkter, i samsvar med artikkel 7 i forordning 1333/2008.

EUs risikovurderingsorgan (EFSA) har evaluert steviolglykosid som tilsetningsstoff og etablerte et ADI (anbefalt daglig inntak) på 4 mg/kg kroppsvekt/dag. Med hensyn til en utvidet bruk har EFSA revaluert eksponeringen for steviolglykosid og konkludert med at det ikke er fare for overskridelse av ADI. Eksponeringsdata viser at ADI ikke overskrides i noen grupper av befolkningen, ei heller hos små barn. Mattilsynet mener den foreslåtte bruken og mengdene av søtstoffet til fører til økt en helsemessig risiko av betydning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at bruk av steviolglykosid i matvarekategori 5.2 «andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust» ikke fører til en økt helsemessig risiko av bekymring. Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet legger til grunn at utvidet bruk av steviolglykosid i matvarekategori 5.2 «andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust» ikke medfører økt helsemessig risiko av betydning. Bruk av søtstoffet i denne kategorien gir forbrukerne muligheter til å velge produkter med redusert kaloriinnhold.

På nåværende tidspunkt er Mattilsynet ikke bekymret over bruk av steviolglykosid i mat, men vi bør være oppmerksom på at det stadig kommer nye søknader om bruk av stoffet og at det kan lede til at samlet eksponering kan nærme seg eller overskride ADI.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.02.2017
Anvendelsesdato i EU
20.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0335
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro