Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1462 av 28. september 2018 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er listet opp i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjoner for visse sorbitan estere (E 491 Sorbitan monostearate, E 492 Sorbitan tristearate og E 495 Sorbitan monopalmitate)

Commission Regulation (EU) 2018/1462 of 28 September 2018 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for certain sorbitan esters (E 491 Sorbitan monostearate, E 492 Sorbitan tristearate and E 495 Sorbitan monopalmitate)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler endring av spesifikasjonene til sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495).

I spesifikasjoner blir temperaturintervall ved størkning brukt som et av parameterne ved identifisering av fettsyrer. Størkningsområdene for de tre sorbitanesterne, sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495), overlapper hverandre (50-52, 47-50 og 45-47 ° C respektivt). Analysemetode er derfor uklar og er hverken egnet for å skille eller identifisere de tre sorbitanesterne. Endringene er rent tekniske, kravet om størkningsområde, blir byttet ut med gasskromatografi ved identifisering.

EFSA konkluderte i sin vurdering at endringen av analysemetode spesifikasjonene til sorbitanesterne fra størkningsområde til gasskromatografi ikke vil føre til noen økt helsemessig risiko. EFSA sier også at gasskromatografi er en egnet analysemetode og anvendbar på næringsmidler.

Identifikasjonstestene for de tre sorbitanesterne blir endret fra syretall, jodtall og størkningsområde til syretall, jodtall og gasskromatografi

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten fører til, rent tekniske,en enklere og mer presis analysemetode for identifisering av fettsyrene sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495).

EFSA har konkludert med at den foreslåtte endringen ikke medfører økt helsemessig risiko av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2018
Anvendelsesdato i EU
21.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1462
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro