Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1139/2011 av 11. november 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i mat ved å etablere en unionsliste over tilsetningsstoffer godkjent for bruk i tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, aromastoffer og næringsstoffer

Commission Regulation (EU) No 1130/2011 of 11 November 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives by establishing a Union list of food additives approved for use in food additives, food enzymes, food flavourings and nutrients

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler ved at den innfører en ny unionsliste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, aromaer og næringsstoffer. Vedlegg III har inntil nå stått "tomt". Rettsakten viderefører forhold som tidligere har vært regulert i EU i blant annet direktiv 95/2/EF med tilhørende endringsdirektiver (regulering av bruk av tilsetningsstoffer som bærestoffer i tilsetningsstoffer og bruk av tilsetningsstoffer inkludert bærestoffer i aromaer til næringsmidler) i tillegg til at den inneholder en del bestemmelser som regulerer forhold som ikke tidligere har vært detaljregulert i EU (bruk av tilsetningsstoffer i tilsetningsstoffer, tilsetningsstoffer i enzymer og tilsetningsstoffer til næringsstoffer).

Unionslisten består av seks deler og definerer innledningsvis begrepene næringsstoffer og "blandinger". Næringsstoffer skal i denne sammenheng bety vitaminer, mineraler og andre stoffer som er tilsatt i en ernæringsmessig hensikt og stoffer som er tilsatt i en fysiologisk hensikt, jf. forordning (EF) nr. 1925/2006 (berikingsforordningen), direktiv 2002/46/EF (kosttilskudd-direktivet), direktiv 2009/39/EF ("særnær-direktivet") og forordning (EF) nr. 953/2009 (om stoffer som kan tilsettes "særnærprodukter" for å oppnå en viss ernæringsmessig effekt). Blandinger skal i denne sammenheng bety en "miks" som består av ett eller flere tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer eller næringsstoffer som tilsettes tilsetningsstoffer eller andre næringsmiddelingredienser i den hensikt å overvåke stoffene som inngår i blandingens lagring, omsetning, standardisering, fortynning eller oppløsning.

Del 1 - 5 inneholder lister over godkjente tilsetningsstoffer ut fra ulike bruksformål:

Del 1 med tilhørende note inneholder en oversikt over tilsetningsstoffer som er godkjent som bærestoffer i tilsetningsstoffer. Bestemmelsene er en videreføring av de tilsvarende bestemmelsene om dette i direktiv 95/2/EF. Det er imidlertid ikke utført nye risikovurderinger av samtlige tilsetningsstoffer i denne sammenheng, da dette skal skje som ledd i re-evalueringsprogrammet i forordning (EU) nr. 257/2010. I likhet med tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i næringsmidler er disse tilsetningsstoffene etter artikkel 30 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1333/2008 overført til den nye unionslisten etter en såkalt revurdering ("review") av at bruken av stoffene er i samsvar med bestemmelsen i artikkel 6 (alminnelige vilkår for oppføring og bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler) og forutsatt at det fortsatt er behov for tilsetningsstoffet eller de enkelte bruksområder for stoffet.

Del 2 med tilhørende noter inneholder tilsetningsstoffer med en annen funksjon enn som bærestoff godkjent brukt i tilsetningsstoffer til næringsmidler. I denne listen er alle tilsetningsstoffene som er tillatt brukt som bærestoffer eller løsningsmidler til bærestoffer i tilsetningsstoffer i direktiv 95/2/EF og som i tillegg har andre funksjonelle egenskaper enn som bærestoff, ført opp med samme bruksbetingelser som i direktiv 95/2/EF.

Del 3 med tilhørende noter inneholder en oversikt over tilsetningsstoffer inkludert bærestoffer som er tillatt brukt i næringsmiddelenzymer. Dette er første gang bruk av andre tilsetningsstoffer enn bærestoffer i tilsetningsstoffer til næringsmidler og bruk av tilsetningsstoffer inkludert bærestoffer i næringsmiddelenzymer er regulert i detalj på unionsnivå.

Del 4 med tilhørende note inneholder er en liste med tilsetningsstoffer inkludert bærestoffer som er godkjent brukt i aromaer til næringsmidler. Bestemmelsene er en videreføring av de tilsvarende bestemmelsene om dette i direktiv 95/2/EF. I likhet med tilsetningsstoffer som er godkjent som bærestoffer i tilsetningsstoffer, jf. del 1, er disse tilsetningsstoffene etter artikkel 30 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008 overført til den nye unionslisten etter en såkalt revurdering ("review") av at bruken av stoffene er i samsvar med bestemmelsen i artikkel 6 (alminnelige vilkår for oppføring og bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler) og forutsatt at det fortsatt er behov for tilsetningsstoffet eller de enkelte bruksområder for stoffet. Det er imidlertid ikke utført nye risikovurderinger av samtlige tilsetningsstoffer i denne sammenheng, da dette skal skje som ledd i re-evalueringsprogrammet i forordning (EU) nr. 257/2010.

Del 5 med tilhørende noter består av to lister (5A og 5B) over tilsetningsstoffer som er godkjent brukt i næringsstoffer. Del 5 A gjelder tilsetningsstoffer i næringsstoffer unntatt næringsstoffer som er tenkt brukt i næringsmidler beregnet for barn og unge, jf. vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 næringsmiddelkategorien i punkt 13.1. Del 5 B gjelder tilsetningsstoffer som er godkjent brukt i næringsstoffer som er tenkt brukt i næringsmidler beregnet for barn og unge. Dette er første gang bruk av tilsetningsstoffer inkludert bærestoffer i tilsetningsstoffer, enzymer og næringsstoffer er regulert i detalj på unionsnivå.

Del 6 består av sju tabeller som etablerer spesielle bestemmelser for vilkår for bruk av tilsetningsstoffer i produksjonen av tilsetningsstoffer, enzymer og næringsstoffer.

Tabell 1: Liste over de tilsetningsstoffene som kan brukes quantum satis (qs-tilfredsstillende mengde) i tilsetningsstoffer (unntatt for bruk som bærestoff), enzymer og næringsstoffer

Tabell 2: Sorbinsyre og sorbater

Tabell 3: Svoveldioksid og sulfitter

Tabell 4: Polysorbater

Tabell 5: Sorbitaner

Tabell 6: Fosforsyre, fosfater og di-, tri- og polyfosfater

Tabell 7: Alginsyre og alginater

Flere av tilsetningsstoffene (bl.a. sulfitter, benzoater, polysorbater, sorbitaner og sukrose-estere) oppført i del 6, tabell 2-7 kan ved utvidet bruk gi grunn til bekymring for overskridelse av ADI. Vilkår for bruk av disse stoffene i vedlegg III kan derfor bli revidert som ledd i oppfølgingen av re-evalueringsprogrammet i forordning (EU) nr. 257/2010 for alle tilsetningsstoffer som var godkjent før 20. januar 2009.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten trer i kraft 20 dager etter at den er publisert i Official Journal og at den skal gjelde fra 2. desember 2011. Det fremgår imidlertid av overgangsbestemmelsene i artikkel 2 første og annet ledd at blandinger som ikke er i samsvar med bestemmelsene i del 2, 3 eller 5 A (ny lovgivning i EU) fortsatt kan omsettes i 24 måneder etter at forordningen har trådt i kraft, i samsvar med eventuelle nasjonale bestemmelser. Næringsmidler, som inneholder blandinger som er lovlig omsatt i overgangsperioden, kan omsettes til lagerbeholdningene er tomme. Blandinger som ikke er i samsvar med bestemmelsene i del 1 eller 4 (videreføring av allerede gjeldende lovgivning i EU), kan fortsatt omsettes i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I - VI i direktiv 95/2/EF frem til 31. mai 2013 (sammenfallende med tidspunktet som unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler skal gjelde fra og opphevelsen av de "gjenlevende" direktivbestemmelsene om dette). Næringsmidler, som inneholder blandinger som er lovlig omsatt i overgangsperioden, kan omsettes til lagerbeholdningene er tomme.

Merknader
Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Rettsakten har vært på høring. Ingen høringsinstanser hadde merknader. Rettsakten medfører en ytterligere harmonisering av rettsområdet på unionsnivå, noe som må antas å ha en overvekt av positive administrative, økonomiske og andre konsekvenser for virksomhetene, myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2011
Anvendelsesdato i EU
02.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 688-714
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2012
Anvendes fra i Norge
18.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1130
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro