Tilsetningsstoffer i næringsmidler: steviolglykosider

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1131/2011 av 11. november 2011 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til steviolglykosider

Commission Regulation (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with regard to steviol glycosides

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at tilsetningsstoffet steviolglykosid (E 960) godkjennes som søtstoff. Steviolglykosider kan også benyttes som bordsøtningsmiddel på lik linje med de bordsøtningsmidlene som allerede er godkjent.

Akseptabelt daglig inntak (ADI) av steviolglykosid, uttrykt som steviolekvivalenter, er 4 mg/kg kroppsvekt per dag. Denne grensen vil bli overskredet dersom stoffet skal erstatte sukker 100 % i alkoholfrie smaksatte drikkevarer (soft drinks), som er den produktgruppen som antagelig vil bidra mest til inntak av tilsetningsstoffet. Derfor er det satt maksimale bruksnivåer i softdrinks på 80 mg/l i ferdige, sukkerfrie drikkevarer eller drikkevarer med minst 30 % redusert energinivå. Bordsøtningsmidler er produkter som inneholder godkjente søtstoffer. Produktene er beregnet for omsetning direkte til sluttbrukerne som erstatningsprodukter for sukker. Behovet for bruk av tilsetningsstoffer i slike produkter kan være ulikt avhengig av om bordsøtningsmidlet omsettes i form av tabletter, i væskeform eller som pulver. I næringsmiddelkategoriene i punktene 11.4.1 - 11.4.3 i del E i vedlegg II (forordning (EU) nr. 1129/2011).

Det fremgår av artikkel 2, jf. artikkel 3, at rettsakten skal gjelde allerede fra ikrafttredelsen 2. desember 2011 og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten som ble innført i forordning (EU) nr. 1129/2011, skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige merknader:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Rettsakten har vært på høring, og ingen høringsinstanser hadde merknader.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Mattilsynet mener at det vil være positivt både for virksomhetene og forbrukerne med et større utvalg av søtstoffer. Rettsakten antas derfor å ha en overvekt av positive administrative, økonomiske og andre konsekvenser for virksomhetene, myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 11. november 2011, og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2011
Anvendelsesdato i EU
02.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 715-721
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2012
Anvendes fra i Norge
18.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1131
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro