Tilsyn med kredittinstitutter: overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank

Tittel

Rådsforordning (EU) nr. 1024/2013 av 15. oktober 2013 om overføring av spesifikke oppgaver til Den europeiske sentralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kredittinstitutter

Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions

Siste nytt

Rådsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens forslag, dansk utgave)

BAGGRUND FOR FORSLAGET
Nu om dage er banksektorens soliditet i mange tilfælde stadig nøje knyttet til den medlemsstat, hvor bankerne er etableret. Tvivl om holdbarheden af offentlig gæld, økonomiske vækstperspektiver og kreditinstitutters bæredygtighed har skabt negative markedstendenser, der gensidigt styrker hinanden. Dette kan føre til risici for visse kreditinstitutters bæredygtighed og for det finansielle systems stabilitet og kan lægge en tung byrde på allerede belastede offentlige finanser i de berørte medlemsstater.

Denne situation indebærer specifikke risici inden for euroområdet, hvor den fælles valuta øger sandsynligheden for, at udviklingstendenser i en medlemsstat kan skabe risici for den økonomiske udvikling og stabiliteten i euroområdet som helhed. Den nuværende risiko for nedbrydning af den finansielle stabilitet langs nationale grænser indebærer en betydelig underminering af det indre marked for finansielle tjenesteydelser og forhindrer det i at bidrage til økonomisk genopretning.

Oprettelsen af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og af Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) har allerede bidraget til forbedret samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder og til udarbejdelse af et fælles regelsæt for finansielle tjenesteydelser i EU. Men tilsynet med banker er fortsat i høj grad et nationalt anliggende, hvilket er uheldigt i en situation med integrerede bankmarkeder. Manglende tilsyn har siden bankkrisens begyndelse i høj grad svækket tilliden til banksektoren i EU og bidraget til at forværre spændingerne på statsobligationsmarkederne i euroområdet.

I maj 2012 opfordrede Kommissionen derfor som en del af en mere langsigtet vision for økonomisk og finanspolitisk integration til etablering af en bankunion for at genetablere tilliden til bankerne og euroen. Et af de vigtigste aspekter ved bankunionen bør være en fælles tilsynsmekanisme som fører direkte tilsyn med banker for på den måde at sikre nøje og upartisk håndhævelse af tilsynsregler og effektivt tilsyn med grænseoverskridende bankmarkeder. Sikring af fælles høje standarder for banktilsyn i euroområdet vil bidrage til at etablere den nødvendige tillid mellem medlemsstaterne, hvilket er en forudsætning for indførelse af fælles bagstopperordninger.

På topmødet den 29. juni 2012 anmodede stats- og regeringscheferne fra euroområdet Kommissionen om "snarest at fremlægge forslag om oprettelse af en fælles tilsynsmekanisme. Når der er oprettet en effektiv fælles tilsynsmekanisme, der omfatter ECB, for bankerne i euroområdet, vil ESM efter en almindelig afgørelse have mulighed for at rekapitalisere bankerne direkte". I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2012 hedder det, at der i erklæringen fra euroområdetopmødet og de forslag, som Kommissionen fremsætter i overensstemmelse hermed, bør tages hensyn til udarbejdelsen af "en specifik og tidsbunden køreplan for gennemførelsen af en egentlig Økonomisk og Monetær Union".

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.10.2013
Anvendelsesdato i EU
03.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet